Jak napisać wniosek o ogłoszenie upadłości?

Jak napisać wniosek o ogłoszenie upadłości? – pytanie często stawiane przez potencjalnych upadłych.

Oczywiście jesteśmy w stanie przedstawić suche przepisy, jak napisać wniosek o upadłość.

Jak napisać wniosek o ogłoszenie upadłości?
Jak napisać wniosek o ogłoszenie upadłości?

Elementy Konieczne wniosku

Art.  22.  [Elementy konieczne wniosku]

1.  Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

1) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;

2) wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika;

3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

4) informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2019 r. poz. 212) lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy;

5) informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685).

2.  (uchylony).

2a.  (uchylony).

3.  Jeżeli wniosek zgłasza wierzyciel, przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się.

Opłata od wniosku i dalsze wymogi formalne

Art.  22a.  [Zaliczka na wydatki w toku postępowania upadłościowego]

Wnioskodawca uiszcza zaliczkę na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wraz z wnioskiem przedstawia dowód jej uiszczenia. W przypadku braku uiszczenia zaliczki przewodniczący wzywa do uiszczenia zaliczki w terminie tygodnia pod rygorem zwrotu wniosku.

Art.  23.  [Elementy wniosku składanego przez dłużnika]

1.  Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik, do wniosku powinien dołączyć:1) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

2) bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;

3) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;

4) oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

5) spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;

6) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;

7) informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika;8) informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.2.  (uchylony).3.  Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.

Oświadczenie o prawdziwości danych

Art.  25.  [Oświadczenie dłużnika o prawdziwości danych zawartych we wniosku]

1.  Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.

2.  Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości.

3.  W razie niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, wniosek zwraca się bez wzywania dłużnika do jego uzupełnienia.

Czy warto (samodzielnie) napisać wniosek o ogłoszenie upadłości?

Należy jednak postawić pytanie, czy warto (samodzielnie) napisać wniosek o ogłoszenie upadłości?

Składając wniosek o upadłość należy mieć bowiem na względzie jakie konsekwencje będzie mieć rozpoczęcie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, potencjalne ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego – tzw. TNS, jak będzie wyglądać rozprawa w przedmiocie ogłoszenia upadłości czy wreszcie jakie skutki powstaną po ogłoszeniu upadłości.

Z tego względu już zawczasu dłużnik powinien zastanowić się czy potencjalne przesunięcia majątkowe nie będą bezskuteczne z mocy prawa wobec masy upadłości / albo czy syndyk nie wystąpi o uznanie ich za bezskuteczne na mocy orzeczenia sądu.

Czy ustanowienie rozdzielności majątkowej ma sens i jest skuteczne przy ogłoszeniu upadłości, czy może lepiej upadać wspólnie?

Co właściwie oznacza jednak napisanie wniosku o ogłoszeniu upadłości?

Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości to pewien skrót myślowy, który bywa używany w Kancelarii, jednakże – powyższe należy wyraźnie podkreślić – nie oznacza wyłącznie przygotowania „suchego wniosku”.

Czynności przed złożeniem wniosku o ogłoszeniu upadłości

Przed przygotowaniem wniosku o upadłość należy dokonać kompleksowego przeglądu spraw klienta. Ustalić, czy przesłanki do ogłoszenia upadłości zostały spełnione? Które działania / zaniechania narażają sprawę na oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości?

Wymagana jest dokładana analiza postępowania klienta co najmniej 5 lat wstecz. Należy dokonać oceny mechanizmu powstania zadłużenia, charakteru powstałych długów.

Powyższe stanowi pewien pakiet minimalny konieczny do przygotowania ogłoszenia upadłości.

Zatem odpowiadając na pytanie jak napisać wniosek o ogłoszenie upadłości odpowiedź brzmi – po uprzednim dokładnym wywiadzie, sprawdzeniu sytuacji dłużnika i umieszczeniu akcentów w taki sposób, aby maksymalnie zwiększyć szansę na ogłoszenie upadłości.

Oczywiście ostateczną decyzję podejmuje Sąd.

Zobacz także jakie są różnice pomiędzy Polską i Niemcami: Upadłość firm – Polska a Niemcy.

Gdy to konieczne – Myśl Jak Adwokat

Myśl Jak Adwokat
Myśl Jak Adwokat

Adwokat Syndyk Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka w Gorzowie Wielkopolskim

Latest posts by Paweł Wróblewski (see all)

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.