Jak napisać wniosek o ogłoszenie upadłości?

Jak napisać wniosek o ogłoszenie upadłości? – pytanie często stawiane przez potencjalnych upadłych.

Oczywiście jesteśmy w stanie przedstawić suche przepisy, jak napisać wniosek o upadłość.

Jak napisać wniosek o ogłoszenie upadłości?
Jak napisać wniosek o ogłoszenie upadłości?

Elementy Konieczne wniosku

Art.  22.  [Elementy konieczne wniosku]

1.  Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

1) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;

2) wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika;

3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

4) informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2019 r. poz. 212) lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy;

5) informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685).

2.  (uchylony).

2a.  (uchylony).

3.  Jeżeli wniosek zgłasza wierzyciel, przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się.

Opłata od wniosku i dalsze wymogi formalne

Art.  22a.  [Zaliczka na wydatki w toku postępowania upadłościowego]

Wnioskodawca uiszcza zaliczkę na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wraz z wnioskiem przedstawia dowód jej uiszczenia. W przypadku braku uiszczenia zaliczki przewodniczący wzywa do uiszczenia zaliczki w terminie tygodnia pod rygorem zwrotu wniosku.

Art.  23.  [Elementy wniosku składanego przez dłużnika]

1.  Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik, do wniosku powinien dołączyć:1) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

2) bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;

3) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;

4) oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

5) spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;

6) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;

7) informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika;8) informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.2.  (uchylony).3.  Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.

Oświadczenie o prawdziwości danych

Art.  25.  [Oświadczenie dłużnika o prawdziwości danych zawartych we wniosku]

1.  Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.

2.  Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości.

3.  W razie niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, wniosek zwraca się bez wzywania dłużnika do jego uzupełnienia.

Czy warto (samodzielnie) napisać wniosek o ogłoszenie upadłości?

Należy jednak postawić pytanie, czy warto (samodzielnie) napisać wniosek o ogłoszenie upadłości?

Składając wniosek o upadłość należy mieć bowiem na względzie jakie konsekwencje będzie mieć rozpoczęcie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, potencjalne ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego – tzw. TNS, jak będzie wyglądać rozprawa w przedmiocie ogłoszenia upadłości czy wreszcie jakie skutki powstaną po ogłoszeniu upadłości.

Z tego względu już zawczasu dłużnik powinien zastanowić się czy potencjalne przesunięcia majątkowe nie będą bezskuteczne z mocy prawa wobec masy upadłości / albo czy syndyk nie wystąpi o uznanie ich za bezskuteczne na mocy orzeczenia sądu.

Czy ustanowienie rozdzielności majątkowej ma sens i jest skuteczne przy ogłoszeniu upadłości, czy może lepiej upadać wspólnie?

Co właściwie oznacza jednak napisanie wniosku o ogłoszeniu upadłości?

Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości to pewien skrót myślowy, który bywa używany w Kancelarii, jednakże – powyższe należy wyraźnie podkreślić – nie oznacza wyłącznie przygotowania „suchego wniosku”.

Czynności przed złożeniem wniosku o ogłoszeniu upadłości

Przed przygotowaniem wniosku o upadłość należy dokonać kompleksowego przeglądu spraw klienta. Ustalić, czy przesłanki do ogłoszenia upadłości zostały spełnione? Które działania / zaniechania narażają sprawę na oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości?

Wymagana jest dokładana analiza postępowania klienta co najmniej 5 lat wstecz. Należy dokonać oceny mechanizmu powstania zadłużenia, charakteru powstałych długów.

Powyższe stanowi pewien pakiet minimalny konieczny do przygotowania ogłoszenia upadłości.

Zatem odpowiadając na pytanie jak napisać wniosek o ogłoszenie upadłości odpowiedź brzmi – po uprzednim dokładnym wywiadzie, sprawdzeniu sytuacji dłużnika i umieszczeniu akcentów w taki sposób, aby maksymalnie zwiększyć szansę na ogłoszenie upadłości.

Oczywiście ostateczną decyzję podejmuje Sąd.

Zobacz także jakie są różnice pomiędzy Polską i Niemcami: Upadłość firm – Polska a Niemcy.

Gdy to konieczne – Myśl Jak Adwokat

Myśl Jak Adwokat
Myśl Jak Adwokat

Adwokat Syndyk Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka w Gorzowie Wielkopolskim

Paweł Wróblewski

ADWOKAT - SYNDYK
Jako Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze oraz Doradca Restrukturyzacyjny / Syndyk legitymujący się licencją nr 1246 - Ministerstwo Sprawiedliwości zajmuję się prowadzeniem postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W swojej praktyce zajmuje się także prawem karnym, w tym w szczególności tematyką związaną z prawami osób podejrzanych, oskarżonych, a także i skazanych. Ukończyłem polskie studia prawnicze na UAM w Poznaniu oraz niemieckie studia prawnicze na EUV we Frankfurcie.

Latest posts by Paweł Wróblewski (see all)

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.