KARA ŁĄCZNA PO NOWELIZACJI: JAKA KARA ŁĄCZNA GDY JEDNA Z KAR JEST WARUNKOWO ZAWIESZONA A DRUGA TO KARA BEZWZGLĘDNA?

Na skutek ostatniej zmiany Kodeksu karnego – od 01 lipca 2015 r. usunięto wątpliwości, czy? jak? i kiedy? będzie można uzyskać karę łączną, gdy jedna z kar jest zawieszona, a druga nie.

Projekt Myśl Jak Adwokat

O tym co to jest kara łączna? Kara łączna po zmianach kodeksu karnego 1 lipca 2015 r.

Od 01 lipca 2015 r. Sądy nie mają możliwości zawieszania kary ograniczenia wolności oraz grzywny. Zawiesić będzie można tylko karę pozbawienia wolności!

W jaki sposób sąd będzie orzekać przy zbiegu warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności i kary bezwzględnej.

Przy zbiegu, o którym mowa powyżej Sąd może zawiesić w wyroku łącznym karę bezwzględną. W ten sposób z dwóch kar tj. jednej bezwzględnej, drugiej warunkowo zawieszonej – powstanie jedna kara, która również może zostać zawieszona. Aby tak się stało trzeba być po pierwsze aktywnym w postępowaniu, bo sąd musi wydać wyrok łączny (to jest obligatoryjne), ale nie musi kary w wyroku łącznym zawieszać (to jest fakultatywne).

Warunkowe zawieszenie:

a) możliwe było orzeczenia kary łącznej w wymiarze nieprzekraczającym roku (a zatem najwyższa z tzw. kar jednostkowych nie może przekraczać roku pozbawienia wolności – w praktyce ten warunek może stanowić poważną przeszkodę i w ogóle dla zawieszania kar,

b) popełnienie przestępstw, za które kary mają być połączone wyrokiem łącznym nie może nastąpić w czasie, gdy sprawca był skazany na karę pozbawienia wolności (skazany to nie znaczy, gdy odbywał karę – tutaj chodzi o okres pomiędzy prawomocnym wyrokiem skazującym, a zatarciem skazania. Brak jest możliwości zawieszenia kary w wyroku łącznym, gdy jedno z przestępstw zostało popełnione np. w okresie próby przy warunkowym zawieszeniu za inne przestępstwo (aż do zatarcia skazania), w trakcie oczekiwania na wykonanie kary pozbawienia wolności, w trakcie przerwy w jej wykonaniu, w trakcie warunkowego przedterminowego zwolnienia do odbywani reszty kary tj. aż do zatarcia skazania),

c) sąd dostrzegł, że istnieje wobec sprawcy pozytywna prognoza, tj., aby kara łączna z warunkowym zawieszeniem jej wykonania była wystarczająca dla osiągnięcia celów kary – w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Wyjątek od litery a) i wymogu „kara do roku” zachodzi wtedy, gdy chociażby jedną z kar podlegających łączeniu jest kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania orzeczona na podstawie art. 60 § 5 k.k. tj., gdy:

 • sprawca w postępowaniu ujawnił wobec organów ścigania informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności popełnienia czynu – tzn. gdy współpracował i dlatego mu zawieszono karę – tzw. instytucja małego świadka koronnego,
 • sprawca niezależnie od swojej sprawy ujawnił wobec organów ścigania istotne okoliczności, nieznane dotychczas organowi, przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat – tj. gdy sprawca niejako przy okazji swojej sprawy podając nieznane informacje o innej sprawie współpracował i dlatego mu zawieszono karę.

W takich sytuacjach sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej nieprzekraczającej wymiaru kary pozbawienia wolności, orzeczonej na podstawie art. 60 § 5 k.k. – a zatem nawet gdy kara łączna przekracza 1 rok, ale nie przekracza kary wymierzonej w postępowaniu, w którym sprawca współpracował.

W tym przepisie chodzi o zasadę absorpcji. Załóżmy, że sprawca został skazany na karę pozbawienia wolności za czyn A w wymiarze 3 lat, a kara ta została warunkowo zawieszona. Wymiar kary jak i zawieszenie nastąpiło w oparciu o to, iż sprawca współpracował z organami. Za kolejny czyn B sprawca został skazany na bezwzględną karę pobawienia wolności 2 lata. Według ogólnych reguł każda z kar przekracza 1 rok, a zatem nie ma możliwości wymierzenia kary łącznej i jej zawieszenia. Dlatego jednak, że czyn A został osądzony z uwzględnieniem art. 60 § 5 k.k., to Sąd będzie mógł wymierzyć karę łączną, jeżeli zastosuje zasadę pełniej absorpcji tj. jeżeli wymierzy sprawcy karę łączną w wymiarze kary za czyn A tj. 3 lata. W takim przypadku, pomimo, iż kara ta przekracza 1 rok, to sąd będzie mógł ją zawiesić.

Jeżeli powyżej opisane szczególne założenia, nie są spełnione, a jednocześnie są spełnione założenia ogólne – o których pisałem w moich wcześniejszych postach – to Sąd wymierzy karę łączną. W takiej sytuacji pomimo, iż jedna z kar była zawieszona, a tylko jedna była bezwzględna, to Sąd orzeknie karę łączną bezwzględną tj. bez warunkowego zawieszenia. Wówczas Sąd dokonuje przeliczenia w ten sposób, że miesiąc kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem liczy jako 15 dni kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Sąd stosuje zatem przelicznik 2:1.

Spokojna analiza przepisów przez Adwokata i aktywność w postępowaniu może okazać się kluczowa.

Logo złote Ramka

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

KARA ŁĄCZNA PO ZMIANACH KODEKSU KARNEGO 1 LIPCA 2015 r.

Kara łączna w mojej praktyce Adwokata po zmianach w Kodeksie karnym tj. po 01 lipca 2015 r.

Kara łączna – podobnie jak wcześniej – dotyczy sytuacji gdy popełniono dwa lub więcej przestępstw. Jeżeli za przestępstwa sprawcy wymierzono kary tego samego rodzaju (np. rok pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia wolności) albo inne podlegających łączeniu (np. rok pozbawienia wolności i 1 rok ograniczenia wolności) to należy orzec karę łączną – oczywiście pod warunkiem, że są spełnione warunki, o których poniżej.

Projekt Myśl Jak Adwokat

W Polsce obowiązuje mieszany system łączenia kar. Mieszany bo łączy zasadę absorpcji (polega na pochłanianiu przez karę najsurowszą innych lżejszych kar) jak i zasadę kumulacji (polega na sumowaniu kar za poszczególne przestępstwa – bez przekroczenia jednak przewidzianych w ustawie granic).

Zwracam uwagę, że orzeczenie kary łącznej jest obowiązkowe – jeżeli są spełnione przesłanki to kara łączna będzie obligatoryjna.

Z karą łączną można się spotkać:

 • w wyroku skazującym (tu kara łączna orzekana będzie w odniesieniu do kar wymierzonych za przypisane oskarżonemu w wyroku skazującym poszczególne przestępstwa)

albo

 • w odrębnym wyroku łącznym (tu w wyroku łącznym następuje jedynie orzeczenie kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów)

Poniżej zestawienie – jakie kary (i środki karne) podlegają łączeniu:

 • kary tego samego rodzaju podlegające stopniowaniu (kara grzywny, ograniczenia wolności i kara pozbawienia wolności),
 • kara ograniczenia wolności i kara pozbawienia wolności,
 • kara 25 lat pozbawienia wolności z innymi karami,
 • kara dożywotniego pozbawienia wolności z innymi karami
 • terminowe środki karne tego samego rodzaju

Czy kara łączna zawsze ma na celu poprawę sytuacji skazanego? Nie zawsze. Przykładowo w przypadku łączenia dwóch zbiegających się kar 25 lat pozbawienia wolności, będzie można orzec łączną karę dożywotniego pozbawienia wolności. W przypadku łączenia dwóch warunkowo zawieszonych kar pozbawienia wolności, będzie można orzec łączną karę bezwzględnego pozbawienia wolności.

Nowelizacja ustawy doprowadziła do uchylenia art. 92 k.k. Zgodnie z tym artykułem wydanie wyroku łącznego było możliwe również w sytuacji gdy poszczególne kary […] zostały już w całości albo w części wykonane!. Natomiast teraz karą łączną mogą być objęte tylko wymierzone i podlegające wykonaniu kary. Podlegające wykonaniu, tzn. takie, które nie zostały jeszcze wykonane.
Co to oznacza w konkretnym przypadku? Jeżeli skazany odbył 3 kary i została mu jedynie ostatnia do wykonania, to nie ma możliwości wydania wyroku łącznego i objęcia nim kar już wykonanych.
Poza przypadkami zawieszenia kary pozbawienia wolności, brak możliwości wykonania kary oznacza, że kary nie będzie można połączyć.

Tu jednak praktyczna uwaga: „Kara łączna gdy jedną z kar podlegających łączeniu jest kara od której skazany uzyskał warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary”, a przede wszystkim Kara łączna gdy jedna z kar została już wykonana

Nowela ustanowiła podstawowe wartości, którymi powinien kierować się sąd przy orzekaniu kary łącznej. Sąd powinien przede wszystkim wziąć pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągną wobec skazanego, a także kształtowanie świadomości prawnej. Cel zapobiegawczy to odstraszenie sprawcy od tego, aby znowu popełnić przestępstwo (lub uniemożliwienie mu popełnienia przestępstwa) cel wychowawczy to przede wszystkim resocjalizacja.

Skazani często wychodzą z – błędnego – założenia, że dla orzeczenia kary łącznej wystarczy prosta kumulacja przestępstw – czyli popełnienie czynu A, B i C. Mandanci wyobrażają sobie, że bez żadnych dodatkowych warunków mnogość przestępstw i kar oznacza obowiązek kary łącznej. Tak jednak nie jest.

Jeszcze przed zmianami podstawowym warunkiem dla kary łącznej było popełnienie dwóch lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny. Wydanie wyroku skazującego przedzielało czyny i wyłączało karę łączną. Obecnie ten zapis zmieniono – nadal jest jednak wiele wyjątków kiedy orzeczenia kary łącznej nie będzie możliwe.

Pierwszym wyjątek od kary łącznej to art. 85 § 3 kk „podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa, lub karą łączną, w skład której wchodzi kara, która była wykonywana w chwili popełnienia czynu”.

Sens tego przepisu jest następujący – nie będą podlegać połączeniu kary, gdy podczas wykonywania kary zostaje popełnione kolejne przestępstwo. Jeżeli jest wykonywana kara A za przestępstwo A, to popełnienie podczas jej wykonywania przestępstwa B (i wymierzenie kary B) nie będzie podlegać połączeniu z karą A. Tu jednak mała istotna uwaga: będzie można orzec karą łączą w przypadku, gdy kara A została warunkowo zawieszona – a przestępstwo B zostało popełniono w trakcie okresu próby.

Drugim wyjątkiem jest zakaz orzekania kary łącznej w skład której weszłaby kara prawomocnie nałożona orzeczeniem wydanym w innym państwie Unii Europejskiej. Polskie sądy nie mogą naruszać prawomocnych orzeczeń wydanych przez inne państwa członkowie. Wyrok łączny jest natomiast tzw. „zmieniającym wyrokiem merytorycznym co do kary” i stanowiłyby niedopuszczalne naruszenie wcześniejszego wyroku karnego z państwa członkowskiego UE.

Nie podlegają łączeniu kary zastępcze np. zastępcza kara pozbawienia wolności orzeczona w miejsce grzywny. Nie podlegają one łączeniu zarówno ze sobą jak i z karami zasadniczymi.

Kolejne ograniczenie wynika z łączenia kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej i bezwzględnej.

Logo złote Ramka

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

PIERWSZE PRZESŁUCHANIE Z UDZIAŁEM OBROŃCY

O tzw. prawie do obrony i do korzystania z pomocy obrońcy…

Podejrzani, wiedzą, że mają prawo do tego, aby w przesłuchaniu uczestniczył „ustanowiony obrońcy”. Wiedzą, bo są o tym pouczani przed przystąpieniem do przesłuchania.

Ale co oznacza „ustanowiony obrońca”?

Pierwsze przesłuchanie to stres dla podejrzanego i jego rodziny. Może się zdarzyć, że podczas przesłuchania organy śledcze będą wywierać dodatkową presję – skoro Ty podejrzany nie masz ustanowionego obrońcy, to nie masz prawa do przesłuchania z jego udziałem.

Rzeczywiście literalne wykładania mogłaby sugerować, że tylko gdy podejrzany ma przed pierwszym przesłuchaniem ustanowionego obrońcę, może żądać przesłuchania z jego udziałem, a w przeciwnym nie. Ale czy każdy podejrzany ma na podorędziu ustanowionego adwokata?

Zdecydowanie nie!

Naturalnie pierwsze przesłuchanie z udziałem obrońcy powoduje trudności faktyczne i praktyczne. Pierwsze przesłuchanie w charakterze podejrzanego następuje bezpośrednio po postawieniu osoby podejrzanej w stan podejrzenia tj. po ogłoszeniu jej postanowienia o przedstawieniu zarzutów albo w wraz z postawieniem zarzutu w związku z przystąpieniem do przesłuchania osoby podejrzanej w charakterze podejrzanego.

Nie zmienia to jednak faktu, iż musi zostać zagwarantowana możliwość ustanowienia obrońcy po przedstawieniu zarzutów, ale jeszcze przed pierwszym przesłuchaniem – i to w sposób faktycznie umożliwiający obrońcy udział w czynności.

Dlatego osoba, której przedstawiono zarzuty albo którą poinformowano o treści zarzutu powinna zgłosić żądanie o przesłuchanie jej z udziałem obrońcy. Taki wniosek to równocześnie żądanie umożliwienia podejrzanemu, aby dopiero ustanowił obrońcę i aby obrońca został zawiadomiony o miejscu i terminie czynności.

Należy pamiętać, że są w procedurze karnej przewidziane gwarancje procesowe dla podejrzanego. Postępowanie karne należy prowadzić w sposób faktycznie, a nie iluzorycznie umożliwiający realizację danych gwarancji.

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

POSIADANIE NAKROTYKÓW JEST KARALNE, ALE NIE ZAWSZE…

w Polsce obowiazują restrykcyjne regulacje antynarkotykowe. Codziennie słyszymy, bądź mamy do czynienia później na sali sądowej, z powtarzającym się scenariuszem: niewielka ilość narkotyków w woreczku tzw. strunowym w małej kieszeni jeansów, rutynowa kontrola Policji i powstaje pierwszy tzw. „konflikt z prawem”.

Po kilku latach b. rygorystycznego podejścia do zagadnienia posiadania narkotyków, również ustawodawca zrozumiał, że należy odróżnić osoby zajmujące się handlem narkotykami od osób, które – pomimo, iż jest to zabronione przez prawo – sięgają po niewielkie ilości narkotyków dla własnego użytku.

Obecnie istnieje możliwość uzyskania umorzenia postępowania karnego – nawet przed wydaniem przez prokuraturę lub policję postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia – jeżeli sprawca posiada nieznaczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej, która jest przeznaczona na własny użytek sprawcy.

Czy w takim przypadku działa automat i prokurator zawsze umorzy postępowanie?
Bynajmniej
– w sprawach karnych należy być aktywnym w postępowaniu. Adwokat występujący w sprawie będzie musiał wykazać pozostałe przesłanki konieczne takie jak niecelowość orzeczenia wobec sprawcy kary ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także z uwagi na stopień społecznej szkodliwości.

Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę:

 • rodzaj i charakter naruszonego dobra,
 • rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody,
 • sposób i okoliczności popełnienia czynu,
 • wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków,
 • postać zamiaru, motywację sprawcy,
 • rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

W praktyce dla oceny stopnia społecznej szkodliwości może mieć znaczenie jaki był to narkotyk czy tzw. „twardy” czy „miękki”, miejsce zażywani narkotyku np. miejsce ogólnie dostępne w tym miejsce gdzie przebywają dzieci – wówczas istnieje ryzyko narażenia osób trzecich na chociażby przypadkowe zażycie środka.

Jak taka sprawa może się zakończyć? Prokurator wydaje postanowienie o umorzeniu postępowaniu karnego. W takim wypadku art. 62a ustawy będzie stanowić podstawę samoistną, Sam narkotyk ulega przepadkowi.

Umorzenie może nastąpić zarówno przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia jak również w późniejszym etapie.

Dopóki brak prawomocnego wyroku, sprawa jest otwarta

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski