Jako obrońca w sprawach karnych, adwokat może być w postępowaniu przygotowawczym ustanowiony poprzez decyzję Sądu Rejonowego albo Sądu Okręgowego właściwego miejscowo, a także osobiście – gdy dana osoba spodziewa się postawienia zarzutów i we własnym zakresie zgłasza się do adwokata oraz gdy osobie takiej już zostały zarzuty przedstawione i szuka obrońcy. Ponadto adwokat może wziąć udział w postępowaniu przygotowawczym jako obrońca osoby zatrzymanej i tymczasowo zatrzymanej, gdy ustanowiła go nim osoba trzecia. Osoby poszukujące pomocy adwokata mogą zgłosić się do naszej kancelarii w Gorzowie Wielkopolskim.

Co to jest postępowanie przygotowawcze?

Jest to pierwszy etap w procesie karnym, prowadzony przez prokuratora albo przedstawicieli Policji – co uzależnione jest od stopnia trudności sprawy. Głównym celem jest przede wszystkim ustalenie, czy popełniony został czyn zabroniony, czyli – czy ma znamiona określonego typu przestępstwa, a w dalszej kolejności czy stanowi on przestępstwo, wobec tego czy jest bezprawny, społecznie szkodliwy oraz zawiniony.

Postępowanie przygotowawcze – etapy

Proces ten składa się z sześciu etapów, a mianowicie:

Formy postępowania przygotowawczego

Działania tego rodzaju mogą być prowadzone w formie dochodzenia oraz śledztwa. Dla cięższych gatunkowo przestępstw formą postępowania przygotowawczego jest śledztwo, które prowadzone jest przez prokuratora. Może on scedować wykonanie niektórych czynności na policję bądź uprawnione do tego organy. Ta forma znajduje zastosowanie we wszystkich sprawach, w których dla rozpoznania w postępowaniu jurysdykcyjnym właściwym sądem pierwszej instancji jest sąd okręgowy.

Dochodzenie prowadzone jest co do zasady przez policję, zaś nadzorowane przez prokuratora. Stanowi uproszczoną formę postępowania przygotowawczego i stosowana jest w sprawach lżejszych gatunkowo. Ponadto różnice między śledztwem a dochodzeniem dotyczą także aspektów formalnych prowadzenia tych postępowań, zakresu podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań, potencjalnego czasu ich trwania.