Oferta

Kancelaria Adwokacka

Paweł
Wróblewski
LL.M.

Kancelaria Adwokacka Paweł Wróblewski LL.M. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim jest dynamicznie rozwijającą się Kancelarią Prawniczą w województwie lubuskim. Kancelaria posiada nieograniczony zasięg terytorialny – prowadzimy sprawy bez względu na miejsce zdarzenia na terenie całej Polski. Kancelaria posiada doświadczenie we współpracy z niemieckimi adwokatami. Kancelaria świadczy pomoc w następujących dziedzinach:

Obsługa prawna firm

Obsługa firm

 • w ramach ustalonej kwoty miesięcznego ryczałtu gwarantujemy stałą dostępność dla naszych klientów, dostosowaną do prowadzonego modelu biznesu
 • zakładanie i rejestracja spółek
 • bieżąca obsługa przedsiębiorstw,
 • optymalizacja formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
 • reprezentowanie w sporach o ochronę dobrego imienia przedsiębiorcy,
 • sporządzanie umów, porozumień, dokumentów w tym w zakresie prawa autorskiego (umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw autorskich),
 • sporządzanie oraz opiniowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (umowa o pracę, umowa o zakazie konkurencji, umowa o poufności, tworzenie regulaminów pracy oraz wynagradzania),
 • występowania w imieniu pracodawcy w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach gospodarczych,
 • prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód pozasądowych.

Procesy sądowe

Fachowa znajomość prawa gospodarczego i doświadczenie w występowania przed sądami jako Adwokat / Syndyk stanowi istotną przewagę konkurencyjną oferowaną Naszym Klientom. Sprawy są prowadzone wnikliwie – z wyłączeniem rutyny – z pełnym poszanowaniem naszego doświadczenia i zdobytej wiedzy.

Sprawy transgraniczne

Znajomość regulacji UE, biegła znajomość języka niemieckiego pozwalają na prowadzenie obsługi w obrocie międzynarodowym w sprawach transgranicznych

Zwalczanie mandatów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii

 • reprezentowanie Klientów przed niemieckimi organami, policją, organami podatkowymi, osobami trzecimi,
 • składanie środków odwoławczych / optymalizacja kar,
 • rozkładanie zobowiązań na raty, odroczenia,
 • zawieranie ugód

Prawo transportowe

 • rozwiązywanie problemów z dietami i ryczałtami za noclegi dla kierowców,
 • optymalizowanie formy zatrudnienia, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • reprezentowanie przed  ITD, PiP, niemieckimi organami MiLoG

Klienci indywidualni

Procesy sądowe

Fachowa znajomość prawa gospodarczego i doświadczenie w występowania przed sądami jako Adwokat / Syndyk stanowi istotną przewagę konkurencyjną oferowaną Naszym Klientom. Sprawy są prowadzone wnikliwie – z wyłączeniem rutyny – z pełnym poszanowaniem naszego doświadczenia i zdobytej wiedzy.

Sprawy cywilne

 • postępowanie o zapłatę
 • postępowanie upominawcze i nakazowe
 • ochrona dóbr osobistych
 • postępowanie egzekucyjne
 • przygotowanie i negocjacje umów,
 • przygotowanie w imieniu Klienta pozwu oraz wszelkie wniosków i pism

Sprawy karne

1. Obrona przed wszczęciem postępowania przygotowawczego przeciwko osobie, w postępowaniu przygotowawczym, a także w postępowaniu głównym przed Policją, Prokuraturą, Sądami,w tym przed Sądem Najwyższym m.in.:

 • w sprawach karnych w sprawie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (w tym zabójstwa, bójka, pobicie, narażenie na niebezpieczeństwo),
 • w sprawach karnych w sprawie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (zgwałcenie, wymuszenie czynności seksualnej, seksualne wykorzystanie, elektroniczna korupcja seksualna),
 • w sprawach karnych dotyczących bezpieczeństwa w komunikacji (wypadek w komunikacji, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości / pod wpływem środka odurzającego),
 • w sprawach karnych w sprawie przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych (nadużycie uprawnień funkcjonariusza, sprzedajność pełniącego funkcje publiczne),
 • w sprawach karnych w sprawie przestępstw przeciwko mieniu (rozbój, kradzież, oszustwo, przywłaszczenie, zawłaszczenie mienia),
 • w sprawach karnych dotyczących obrotu pieniędzmi i papierami wartościowymi (fałszowanie pieniędzy, puszczanie w obieg fałszywych środków płatniczych)
 • w sprawach karnych w sprawie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu (oszustwo kredytowe, wyłudzenie odszkodowania, pokrzywdzenie wierzyciela)
 • w sprawach karnych dotyczących przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów (fałszerstwo dokumentów, wyłudzenia poświadczenia nieprawdy),
 • w sprawach karno-skarbowych (w tym nieujawnianie przedmiotu i podstawy opodatkowania, oszustwo podatkowe, uporczywe niepłacenie podatku, oszustwo podatkowe)

2. Występowanie w sprawach karnych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego ubocznego jak i subsydiarnego.

3. Reprezentowanie skazanych:

 • w sprawach o wyrok łączny,
 • w postępowaniach o dozór elektroniczny,
 • w sprawach o odroczenie wykonania kary / przerwę w karze,
 • w postępowaniach o zmianę postanowień po zarządzeniu wykonania kary tj. na etapie „po odwieszeniu kary”,
 • w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie od odbywania reszty kary pozbawienia wolności,
 • w postępowaniach o zamianę kar,
 • w sprawach dotyczących Europejskiego Nakazu Aresztowania
 • w postępowaniu o ułaskawienie.

4. Obrona w postępowaniach o wykroczenie – na wszystkich etapach.

Sprawy rodzinne

 • rozwód
 • separacja
 • rozdzielność majątkową
 • podział majątku wspólnego, w tym ustalenie nierównych udziałów, rozliczenia nakładów
 • alimenty na rzecz dzieci
 • alimenty na rzecz byłych małżonków
 • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • pozbawienie / ograniczenie / zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie miejsca pobytu małoletniego
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie ojcostwa
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie – częściowe bądź całkowite

Sprawy spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku
 • zachowek
 • zapis, w tym zapis windykacyjny
 • dział spadku, w tym rozliczanie nakładów
 • uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia woli o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 • wydziedziczenie
 • podważanie testamentów

Odwołania od decyzji ZUS

 • I oraz II instancja
 • ustalających wysokość emerytury
 • ustalających podleganie / niepodleganie ubezpieczeniom społecznym
 • określających wysokość nienależnie pobranego świadczenia
 • dotyczących niezdolności do pracy

Sprawy administracyjne

 • obrona i reprezentowanie przed organami administracji I instancji
 • obrona i reprezentowanie przed organami administracji II instancji
 • reprezentowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym
 • reprezentowanie przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
 • reprezentowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • obsługa i reprezentowanie organów administracji publicznej – w tym organów Gmin, Powiatów, Województw

Wady pojazdów / maszyn budowlanych

 • wykonywanie i reprezentowanie w sprawach z tytułu rękojmi
 • zgłaszanie wad, wsparcie w zakresie zabezpieczenia dowodów,
 • składanie żądań naprawy pojazdu / maszyn
 • składanie oświadczeń o obniżeniu ceny pojazdu / maszyn
 • składanie oświadczeń o odstąpieniu od umowy od zakupu pojazdu / maszyn
 • wykonywanie i reprezentowanie w sprawach z tytułu gwarancji

Upadłości - Restrukturyzacje

 • Wycena majątku
 • Doradztwo w zakresie dopuszczalności / niedopuszczalności przesunięć majątkowych
 • Opiniowanie, planowanie i przeprowadzanie postępowań restrukturyzacyjnych,
 • Postępowanie o zatwierdzenie układu
 • Przyspieszone postępowania układowe
 • Postępowanie układowe
 • Postępowanie sanacyjne
 • Tworzenie testów prywatnego wierzyciela
 • Postępowania upadłościowe,
 • Postępowania upadłościowe w formie przygotowanej likwidacji pre-pack przedsiębiorców
 • Postępowania upadłościowe w formie przygotowanej likwidacji pre-pack konsumentów
 • Upadłość konsumencka

KANCELARIA ADWOKACKA - MISJA

Reprezentując Twoje interesy, koncentrujemy się na kompleksowym uregulowaniu Twojej sprawy

Materia prawa jest w dużej mierze oparta o przepisy niedookreślone, których interpretacja jest dokonywana przez Adwokata w oparciu o doświadczenie, orzecznictwo, doktrynę, a także międzynarodowe konsultacje z prawnikami niemieckimi.

Reprezentacja Klienta oznacza wybór rozwiązania, które z jednej strony minimalizuje koszty, a z drugiej strony ma na celu pełne zaspokojenie roszczeń Klienta. Przeprowadzane postępowanie przedsądowe oraz sądowe jest oparte nie tylko na wiedzy i doświadczeniu, ale i na osobistym staraniu Adwokata.

Kancelaria Adwokacka ściśle współpracuje z Klientami i jest otwarta na ich potrzeby.

Przed wszczęciem postępowania sądowego:

 • dokonujemy weryfikacji roszczeń pod kątem ich zasadności, a także możliwości wykazania w postępowaniu dowodowym,
 • tworzymy strategię działania tj. plan, który jest przedstawiany Klientowi i który następnie jest konsekwentnie realizowany, aż do zakończenia sprawy,
 • przeprowadzamy postępowania przedsądowe – podejmujemy próbę zawarcia ugody z podmiotem obowiązanym, tak aby zaoszczędzić czas i niepotrzebny stres Klienta,
 • prowadzimy postępowanie sądowe – tylko gdy postępowanie przedsądowe nie zaspokoiło roszczeń Klienta w całości,
 • w ramach postępowania sądowego sporządzamy pisma, uczestniczymy w rozprawach, składamy wnioski dowodowe, analizujemy opinie biegłych pod kątem prawnym – jesteśmy do dyspozycji Klienta.

Kancelaria ma świadomość, że:

 • podjęcie decyzji „dochodzę moich praw” jest trudne,
 • wymaga weryfikacji sprawy,
 • weryfikacja sprawy wymaga wiedzy prawniczej

z tego względu Kancelaria stworzyła usługę weryfikacja roszczeń.

Osoby zainteresowane usługami naszej Kancelarii zapraszamy do podjęcia kontaktu.