OFERTA

Kancelaria Adwokacka Paweł Wróblewski LL.M. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim jest dynamicznie rozwijającą się Kancelarią Prawniczą w województwie lubuskim.

Kancelaria posiada nieograniczony zasięg terytorialny – prowadzimy sprawy bez względu na miejsce zdarzenia na terenie całej Polski.

Kancelaria posiada doświadczenie we współpracy z niemieckimi adwokatami.

Kancelaria świadczy pomoc w następujących dziedzinach:

SPRAWY KARNEPorada prawna online

1. Obrona przed wszczęciem postępowania przygotowawczego przeciwko osobie, w postępowaniu przygotowawczym, a także w postępowaniu głównym przed Policją, Prokuraturą, Sądami,w tym przed Sądem Najwyższym m.in.:

 • w sprawach karnych w sprawie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (w tym zabójstwa, bójka, pobicie, narażenie na niebezpieczeństwo),
 • w sprawach karnych w sprawie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (zgwałcenie, wymuszenie czynności seksualnej, seksualne wykorzystanie, elektroniczna korupcja seksualna),
 • w sprawach karnych dotyczących bezpieczeństwa w komunikacji (wypadek w komunikacji, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości / pod wpływem środka odurzającego),
 • w sprawach karnych w sprawie przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych (nadużycie uprawnień funkcjonariusza, sprzedajność pełniącego funkcje publiczne),
 • w sprawach karnych w sprawie przestępstw przeciwko mieniu (rozbój, kradzież, oszustwo, przywłaszczenie, zawłaszczenie mienia),
 • w sprawach karnych dotyczących obrotu pieniędzmi i papierami wartościowymi (fałszowanie pieniędzy, puszczanie w obieg fałszywych środków płatniczych)
 • w sprawach karnych w sprawie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu (oszustwo kredytowe, wyłudzenie odszkodowania, pokrzywdzenie wierzyciela)
 • w sprawach karnych dotyczących przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów (fałszerstwo dokumentów, wyłudzenia poświadczenia nieprawdy),
 • w sprawach karno-skarbowych (w tym nieujawnianie przedmiotu i podstawy opodatkowania, oszustwo podatkowe, uporczywe niepłacenie podatku, oszustwo podatkowe)

2. Występowanie w sprawach karnych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego ubocznego jak i subsydiarnego.

3. Reprezentowanie skazanych:

 • w sprawach o wyrok łączny,
 • w postępowaniach o dozór elektroniczny,
 • w sprawach o odroczenie wykonania kary / przerwę w karze,
 • w postępowaniach o zmianę postanowień po zarządzeniu wykonania kary tj. na etapie „po odwieszeniu kary”,
 • w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie od odbywania reszty kary pozbawienia wolności,
 • w postępowaniach o zamianę kar,
 • w sprawach dotyczących Europejskiego Nakazu Aresztowania
 • w postępowaniu o ułaskawienie.

4. Obrona w postępowaniach o wykroczenie – na wszystkich etapach.

OBSŁUGA FIRMPorada prawna online

 • bieżąca obsługa przedsiębiorstw,
 • optymalizacja formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
 • reprezentowanie w sporach o ochronę dobrego imienia przedsiębiorcy,
 • sporządzanie umów, porozumień, dokumentów w tym w zakresie prawa autorskiego (umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw autorskich),
 • sporządzanie oraz opiniowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (umowa o pracę, umowa o zakazie konkurencji, umowa o poufności, tworzenie regulaminów pracy oraz wynagradzania),
 • występowania w imieniu pracodawcy w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach gospodarczych,
 • prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód pozasądowych.

SPRAWY TRANSGRANICZNEPorada prawna online

Znajomość regulacji UE, biegła znajomość języka niemieckiego pozwalają na prowadzenie obsługi w obrocie międzynarodowym w sprawach transgranicznych

ZWALCZANIE MANDATÓW NIEMCZECH, AUSTRII. SZWAJCARII
Porada prawna online

 • reprezentowanie Klientów przed niemieckimi organami, policją, organami podatkowymi, osobami trzecimi,
 • składanie środków odwoławczych / optymalizacja kar,
 • rozkładanie zobowiązań na raty, odroczenia,
 • zawieranie ugód

SPRAWY CYWILNE
Porada prawna online

 • postępowanie o zapłatę
 • postępowanie upominawcze i nakazowe
 • ochrona dóbr osobistych
 • postępowanie egzekucyjne
 • przygotowanie i negocjacje umów,
 • przygotowanie w imieniu Klienta pozwu oraz wszelkie wniosków i pism

PRAWO TRANSPORTOWE
Porada prawna online

 • rozwiązywanie problemów z dietami i ryczałtami za noclegi dla kierowców,
 • optymalizowanie formy zatrudnienia, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • reprezentowanie przed  ITD, PiP, niemieckimi organami MiLoG

 

*****

MISJA – reprezentując Twoje Interesy, koncentrujemy się na kompleksowym uregulowaniu Twojej Sprawy.

*****

Materia prawa jest w dużej mierze oparta o przepisy niedookreślone, których interpretacja jest dokonywana przez Adwokata w oparciu o doświadczenie, orzecznictwo, doktrynę, a także międzynarodowe konsultacje z prawnikami niemieckimi.

Reprezentacja Klienta oznacza wybór rozwiązania, które z jednej strony minimalizuje koszty, a z drugiej strony ma na celu pełne zaspokojenie roszczeń Klienta. Przeprowadzane postępowanie przedsądowe oraz sądowe jest oparte nie tylko na wiedzy i doświadczeniu, ale i na osobistym staraniu Adwokata.

Kancelaria Adwokacka ściśle współpracuje z Klientami i jest otwarta na ich potrzeby.

*****

 Przed wszczęciem postępowania sądowego:

 • dokonujemy weryfikacji roszczeń pod kątem ich zasadności, a także możliwości wykazania w postępowaniu dowodowym,
 • tworzymy strategię działania tj. plan, który jest przedstawiany Klientowi i który następnie jest konsekwentnie realizowany, aż do zakończenia sprawy,
 • przeprowadzamy postępowania przedsądowe – podejmujemy próbę zawarcia ugody z podmiotem obowiązanym, tak aby zaoszczędzić czas i niepotrzebny stres Klienta,
 • prowadzimy postępowanie sądowe – tylko gdy postępowanie przedsądowe nie zaspokoiło roszczeń Klienta w całości,
 • w ramach postępowania sądowego sporządzamy pisma, uczestniczymy w rozprawach, składamy wnioski dowodowe, analizujemy opinie biegłych pod kątem prawnym – jesteśmy do dyspozycji Klienta.

Kancelaria ma świadomość, że:

 • podjęcie decyzji „dochodzę moich praw” jest trudne,
 • wymaga weryfikacji sprawy,
 • weryfikacja sprawy wymaga wiedzy prawniczej

z tego względu Kancelaria stworzyła usługę weryfikacja roszczeń.

Osoby zainteresowane usługami naszej Kancelarii zapraszamy do podjęcia kontaktu.

 

*****

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Paweł Wróblewski LL.M.