Obowiązek składania zeznań

Zgodnie z KPK każda osoba, która uczestniczyła w zdarzeniu podlegającemu postępowaniu lub była jego świadkiem, ma obowiązek wstawienia się przez sądem w celu złożenia wyjaśnień. Jego rola jest istotna dla właściwego opisu przebiegu zdarzeń oraz wyciągnięcia wniosków zgodnych z prawdą. Wezwanie organu procesowego należy traktować jak obowiązek, wstawiając się w wyznaczonym miejscu i o wyznaczonej porze. Osoba taka pozostaje do dyspozycji organów procesowych tak długo, jak będzie to konieczne.

Przesłuchanie w charakterze świadka odbywa się pod rygorem odpowiedzialności prawnej za składanie fałszywych zeznań. Zgodnie z KPK grozi mu wówczas kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Przesłuchanie w charakterze świadka – jak przebiega?

Zeznania są spisywane przez wyznaczone do tego organy procesowe lub osoby współuczestniczące. Może to być prokurator, funkcjonariusz policji, sędzia lub protokolant. Procedura podzielona jest na kilka etapów.

Pierwszą kwestią pozwalającą na przejście do dalszych czynności, jest sprawdzenie tożsamości świadka oraz ustalenie najważniejszych danych na jego temat (w tym stosunek do podejrzanego, karalność) oraz poinformowanie go o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Osoba przesłuchiwana otrzymuje również informację o możliwości zrezygnowania ze składania zeznań, odmowy odpowiedzi na pytanie jeżeli osoba taka pozostaje w szczególnie bliskim stosunku osobistym lub jest dla niego osobą najbliższą.

Następnie organy procesowe przechodzą do przesłuchania, które podzielone jest na dwie części:

Swobodna faza wypowiedzi – osoba odpowiada na ogólne pytania dotyczące zdarzenia. Należy umożliwić jej swobodę wyrażania myśli w taki sposób, aby mogła w pełni przedstawić swój punkt widzenia. Wypowiedź ta zostaje zaprotokołowana.

Pytania szczegółowe – organy postępowania mogą zadać więcej pytań dotyczących zdarzenia. Zarówno na policji, jak i w prokuraturze zeznania są następnie przestawiane osobie je składającej, aby mogła się do nich ustosunkować i potwierdzić ich prawdziwość.

Przesłuchanie świadka na policji lub w sądzie różni się od czynności podejmowanych z związku z ustalaniem przebiegu wydarzeń z perspektywy podejrzanego. W naszej Kancelarii Adwokackiej w Gorzowie Wielkopolskim udzielimy szczegółowych informacji na temat.