Twoja Sprawa – Nasz Sukces

Sprawy karne

a. 1623 – czyn z art. 200 §1 k.k

 1. A) Do Kancelarii zgłosił się Klient, który został oskarżony o dopuszczenie się czynu z art. 200 1 k.k. wobec małoletniego (molestowanie seksualne). W związku z danym oskarżeniem, w stosunku do Klienta zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji i wprowadzono zakaz zbliżania i kontaktowania się. Klient nie przyznawał się do popełnienia zarzucanego czynu. Na tym etapie Kancelaria włączyła się do sprawy.
 2. B) Kancelaria początkowo wystosowała wniosek o wydanie zajętych przedmiotów i o możliwość dokonania wglądu w akta sprawy tak aby móc stworzyć linię obrony. Prokuratura Rejonowa po zapoznaniu się z dowodami wniosła akt oskarżenia wobec Klienta kancelarii. Kancelaria podjęła stosowne kroki, aby bronić swojego Mandanta. W toku postępowania została przeprowadzona opinia biegłych właściwych dla rodzaju sprawy z której wynikało, że dziecko mówiło prawdę, a oskarżony teoretycznie mógł dopuścić się popełnienia zarzucanego mu czynu.
 3. C) Sąd Rejonowy po zapoznaniu się ze sprawą i stanowiskami stron wydał wyrok, w którym uznał oskarżonego za winnego popełnienia czynu i wymierzył mu karę 2 lat pozbawienia wolności. Kancelaria złożyła apelację od ww. wyroku Sądu Rejonowego, która została przyjęta. Sąd Okręgowy po rozpatrzeniu sprawy zmienił wyrok Sądu I instancji w ten sposób, że zamiast kary 2 lat pozbawienia wolności, wymierzył oskarżonemu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie na podstawie art. 35 1 k.k.

Dzięki włączeniu się Kancelarii w sprawę wymierzona oskarżonemu kara została znacznie zmniejszona. Z pierwotnej kary 2 lat pozbawienia wolności, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Na tym współpraca się nie zakończyła. Dalsze działania Kancelarii doprowadziły do zamiany pierwotnej, bezwzględnej kary pozbawienia wolności na karę odbywaną w ramach Systemu Dozoru Elektronicznego. Klient finalnie nie trafił do Zakładu Karnego.

Gdy to konieczne – Myśl Jak Adwokat

a. 1633 – ugoda

A) Do Kancelarii zgłosił się Klient, który został oskarżony o pobicie z naruszeniem prawidłowego funkcjonowania organizmu na okres powyżej 7 dni. Klient przyznał się do winy, lecz jego wolą było zawarcie ugody z pokrzywdzonym.

B) Stronom postępowania udało się zawrzeć ugodę i pojednać się. Wobec oskarżonego został wydany wyrok skazujący go na zapłatę grzywny w wysokości 1.000 zł.

C) Dzięki temu, że Kancelaria włączyła się do sprawy i udało się zawrzeć ugodę, Klient uniknął wyroku w zawieszeniu lub pozbawienia wolności za dokonany czyn, a postępowanie karne zostało warunkowo umorzone.

Gdy to konieczne – Myśl Jak Adwokat

a. 1717 – wykradanie tajemnicy przedsiębiorstwa

A) Do Kancelarii zgłosił się Klient, który został oskarżony przez swojego szefa o wykradanie tajemnicy przedsiębiorstwa. W związku z tym, zostały zatrzymane rzeczy należące do Klienta, które rzekomo miały przyczynić się do popełnienia czynu jakim było wykradanie tajemnic firmy.

B) Po włączeniu się Kancelarii do sprawy, Sąd wydał wyrok, w którym postanowił o warunkowym umorzeniu postępowania i zasądzeniu świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej od oskarżonego. Postanowienie to nie spodobało się oskarżycielowi posiłkowemu, w związku z czym została wniesiona apelacja na ww. orzeczenie Sądu.

C) Pomimo wniesionej apelacji, Sąd II instancji utrzymał w mocy orzeczenie Sądu I instancji, zmienił jedynie kwotę jaką oskarżony ma ponieść na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej na wyższą.

Dzięki włączeniu się do sprawy Kancelarii, wobec oskarżonego warunkowo umorzono postępowanie karne i zasądzono od niego koszty w łącznej kwocie ok. 5 tys. złotych, choć początkowo miała być to kwota ok. 10 tys. złotych.

Gdy to konieczne – Myśl Jak Adwokat

a. 1718 – przywłaszczenie

A) Do Kancelarii zgłosiła się Klientka, która została oskarżona przez byłego męża o przywłaszczenia mienia wchodzącego w skład majątku wspólnego, który był przedmiotem sprawy o podział majątku. Klientka nie przyznawała się do winy, ponieważ twierdziła, że uzyskała zgodę od byłego męża na zabranie ww. mienia. Kancelaria włączyła się do sprawy jako obrońca Klientki.

B) Oskarżyciel, którym był były małżonek, stanowczo nie zgadzał się ze stanowiskiem oskarżonej, ponieważ jak twierdził, mienie zostało zabrane podczas jego nieobecności na co nie wyraził zgody. Oskarżona pozostawała przy swoim stanowisku i podnosiła, że były małżonek specjalnie zawyżył wartość mienia, aby uzyskać z tego tytułu korzyść. Sąd wydał wyrok, w którym stwierdził, iż oskarżona jest winna dokonanie zarzucanego jej czynu. Jednocześnie Sąd I instancji warunkowo umorzył postępowania karne wobec oskarżonej. Kancelaria złożyła apelację od wyroku Sądu zwracając uwagę, iż oskarżona jest niewinna.

C) Sąd po rozpoznaniu apelacji zmienił treść wyroku i uniewinnił Klientkę.

Dzięki włączeniu się Kancelarii, Klientka została uniewinniona.

Gdy to konieczne – Myśl Jak Adwokat

a. 1806 – papierosy

A) Do Kancelarii zgłosił się Klient, który został oskarżony o rozprowadzanie 100 kg krajanki tytoniowej w nielegalnych opakowaniach, narażając w tym Skarb Państwa na uszczuplenie w wysokości ponad 90.000 złotych z tytułu podatku akcyzowego.

B) Klient pod presją osób przesłuchujących go przyznał się do winy. Klient nie miał świadomości, że sankcja karna nie będzie w tej sprawie głównym problemem, lecz domiar podatkowy – blisko 100 tys. złotych – oczywiście organy o danym fakcie Klienta nie poinformowały. Kancelaria po włączeniu się do sprawy sprostowała poprzednie zeznania podejrzanego złożone bez udziału Adwokata. Wobec podejrzanego został wniesiony akt oskarżenia.

C) Sąd w ostatecznym rozstrzygnięciu wydał wyrok skazujący oskarżonego na karę grzywny w wysokości 5.000 zł i przyjęciu, iż oskarżony wprowadził do obrotu tytoń na poziomie 7 kg. Domiar podatku z blisko 100 tys. złotych został obniżony do zaledwie kliku tysięcy złotych.

Dzięki włączeniu się Kancelarii do sprawy wobec oskarżonego wymierzono dużo niższą karę w stosunku do tej jaka mogłaby zostać wymierzona gdyby nie skorzystał z usług profesjonalnego obrońcy. Ponadto obciążenie podatkowe nie zdewastowało budżetu domowego Klienta, lecz pozwoliło na spokojne dalsze funkcjonowanie.

Gdy to konieczne – Myśl Jak Adwokat

Sprawy Cywilne

a. 1612 – dział spadku

A) Do kancelarii zgłosiła się Klientkaspadkobierczyni ustawowa po zmarłym bracie. Według ustawy spadek dziedziczyła także żona zmarłego i małoletnia siostra zmarłego, reprezentowana przez Klientkę.

B) Małżonka zmarłego złożyła do Sądu wniosek o dział spadku. W skład masy spadkowej zmarłego wchodził dom, który był objęty hipoteką, samochód osobowy i ruchomości. W toku postępowania okazało się, zaciągając kredyt hipoteczny spadkodawca wykupił także ubezpieczenie na życie, które winno być przeznaczone na spłatę zobowiązania. Stanowisko małżonki zmarłego wskazywało, iż kwota wypłacona po śmierci spadkodawcy winna być spłatą jej udział w zobowiązaniu, natomiast część kredytu za spadkodawcę powinni spłacać jego spadkobiercy.

Wolą Klientki było pozostawienie domu małżonce brata za spłatą jej i małoletniej siostry w częściach proporcjonalnych do odziedziczonych udziałów po zmarłym bracie. Na tle tego żądania powstał spór, w który włączyła się nasza Kancelaria.

C) Sąd w ostatecznym postanowieniu orzekł, iż:

 • dom pozostawiony po zmarłym bracie dziedziczy małżonka i siostry zmarłego, jednak wobec woli Klientki kancelarii, Sąd zgodził się na pozostawienie domu małżonce, obciążając ją spłatą Klientki i małoletniej siostry spadkodawcy reprezentowanej przez Klientkę stosunkowo do ich udziału w domu;
 • kredyt hipoteczny, który został częściowo spłacony z ubezpieczenia, w kwocie pozostałej podlega spłacie przez spadkobierców spadku spadkodawcy, czyli w tym przypadku przez małżonkę i siostry zmarłego.

Dzięki włączeniu się Kancelarii do sprawy, na rzecz Klientki i jej małoletniej siostry udało się uzyskać kwotę 34.693,36 zł dla każdej z nich z tytułu działu spadku.

Gdy to konieczne – Myśl Jak Adwokat

a. 1619 – rękojmia

A) Do Kancelarii zgłosił się Klient, który dokonał wadliwego zakupu maszyny. Pomimo samodzielnych prób polubownego porozumienia się ze sprzedającym, sprzedający wyraźnie odmówił współpracy.
Do sprawy włączyła się Kancelaria.

B) Przed wstąpieniem na drogę sądową, Kancelaria wystosowała wezwanie do zapłaty do sprzedającego, pozostało ono jednak bez odpowiedzi. Wobec tego, został złożony pozew o zapłatę, w którym powód dochodził zwrotu środków, utraconych w wyniku zakupu wadliwej maszyny. Pozwany wraz ze swoim pełnomocnikiem stanowczo zaprzeczał twierdzeniom zawartym w pozwie, pomimo dowodów jakie zostały przedłożone przez powoda. Pozwany natomiast nie powołał w toku postępowania żadnych dowodów potwierdzających jego stanowisko. Sąd zgodnie z wnioskiem dowodowym powoda powołał biegłego, który miał ocenić rzeczywisty stan maszyny. Opinia biegłego potwierdziła twierdzenia zawarte w pozwie dotyczące wadliwej maszyny.

C) Sąd w ostatecznym postanowieniu:

 • przyznał rację powodowi i zasądził od pozwanego zwrot środków uzyskanych ze sprzedaży wadliwej maszyny;
 • obciążył pozwanego kosztami zastępstwa procesowego i kosztami postępowania;

Powód na podstawie klauzuli wykonalności zlecił komornikowi wyegzekwowanie należnej kwoty wraz z odsetkami, ponieważ pozwany uchylał się od zwrotu środków.

Dzięki włączeniu się Kancelarii do sprawy powód odzyskał utracone pieniądze w wysokości ponad 18.000 zł.

Gdy to konieczne – Myśl Jak Adwokat

a. 1628 – podział nieruchomości

A) Do Kancelarii zgłosił się Klient, który był właścicielem ½ zbudowanej nieruchomości, na której prowadził rozbudowaną działalność gospodarczą (dalej zwaną firmą). Drugim właścicielem był jego brat, który również posiadał ½ udział w nieruchomości. Jednocześnie brat był winny naszemu Klientowi środki pieniężne – jednak dowodowo wykazanie zadłużenia w procesie sądowym byłoby mocno utrudnione. Kancelaria wystosowała do II współwłaściciela tj. brata wezwanie do zniesienia współwłasności nieruchomości w której wyraźnie nakreśliła jakie dalsze, stanowcze kroki zostaną podjęte. Klient chciał takiego rozwiązania, aby w ramach zniesienia współwłasności nieruchomości, brat przeniósł swój udział w ramach potrącenia roszczeń naszego Mandanta. Przy silnej presji negocjacyjnej ze strony Kancelarii, druga strona zgodziła się na powyższe.

B) W toku sprawy zawarto korzystne dla naszego Mandanta porozumienie.

C) Dzięki udziale Kancelarii w sprawie Klient uniknął długotrwałego procesu sądowego o zapłatę i nawiązał porozumienie z bratem.

Gdy to konieczne – Myśl Jak Adwokat

Sprawy Rodzinne

a. 1732 – alimenty

A) Do Kancelarii zgłosił się Klient, którego była partnerka złożyła w Sądzie pozew o podwyższenie alimentów na ich syna. Klient kancelarii nie zgadzał się z twierdzeniami byłej partnerki co do treści zawartej w pozwie i na tym etapie Kancelaria włączyła się do sprawy.

B) Zdaniem pozwanego twierdzenia powódki mówiące o tym, że nie interesuje się on dzieckiem i nie pomaga w leczeniu są nieprawdziwe. Pozwany dokładał się do kosztów leczenia i zakupu leków, a także zabierał syna do Sali zabaw, na basen czy na tańce za co płacił z własnej kieszeni. Od momentu rozstania się z matką chłopca, pozwany dobrowolnie płacił powódce alimenty w wysokości 700 złotych miesięcznie. Powódka w pozwie zażądała podwyższenia alimentów do 1.300 złotych co według pozwanego było nieuzasadnione.

C) Sąd w wyroku kończącym sprawę zasądził od pozwanego 900 złotych miesięcznie na rzecz dziecka.

Dzięki włączeniu się do sprawy Kancelarii, udało się wykazać rzeczywiste potrzeby małoletniego i dzięki temu powód uniknął płacenia wygórowanych alimentów.

Gdy to konieczne – Myśl Jak Adwokat

Restrukturyzacja pozaukładowa

A) Do Kancelarii zgłosił się Klient, na którym ciążyło zobowiązanie powstałe w wyniku szkody dokonanej podczas prowadzenia pojazdu. Klient nie posiadał prawa jazdy, zaś poasażer w wyniku wypadku został uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dokonał wypłaty świadczeń na rzecz pokrzywdzonego i skierował roszczenie regresowe przeciwko sprawcy zdarzenia. Wobec Klienta został wydany wyrok skazujący go na zapłatę ponad 65.939,20 zł na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Klient próbował samodzielnie rozwiązać swój problem wskazując na ciężką sytuację materialną i rodzinną, lecz jego pismo w tej sprawie nie zostało pozytywnie rozpatrzone i rozpoczęło się postępowanie egzekucyjne. Na tym etapie do postępowania dołączyła Kancelaria.

B) Udało się dokonać restrukturyzacji świadczenia, jakie Klient miał zapłacić za wyrządzoną szkodę. Aby zakończyć trwającą od lat sprawę dochodzenia roszczeń przez Fundusz Klient zadeklarował zapłatę 15.000 zł. Fundusz nie zgodził się na tak niską kwotę i zażądał kwoty 45.000 zł.

C) Ostatecznie udało się podpisać ugodę, w której Klient miał zapłacić na rzecz Funduszu 38.000 zł.

Dzięki włączeniu się Kancelarii do sprawy, Klient uniknął zapłacenia wygórowanej stawki celem dobrowolnej spłaty zadłużenia i zaoszczędził blisko 30.000 złotych.

Gdy to konieczne – Myśl Jak Adwokat

Mandaty i Kary w Niemczech

— Nieprawidłowy środek transportowy; nieprawidłowy załadunek i zabezpieczenie towaru — Stan pierwotny 3465,02 Euro kary

a) Kara Pierwotna: 3065,02 Euro + 400 Euro tj. 3465,02 Euro

b) Kara na koniec postępowania: 944 Euro + 407 Euro tj. 1351 Euro

c) Sukces: 2114,02 Euro 

— Kłótnia podczas załadunku; Groźba i tzw. przestępstwo zmuszania do określonego zachowania popełnione przez obywatela Polski — Stan pierwotny 2250 Euro kary

a) Kara Pierwotna: 2250 Euro

b) Kara na koniec postępowania: 375 Euro

c) Sukces: 1875 Euro

— Prowadzenie pojazdu ciężarowego pomimo zakazu na terenie Niemiec — Stan pierwotny: 20.000 Euro kary

a) Kara Pierwotna: 12 x miesięczny zarobek

b) Kara na koniec postępowania: Brak kary – postępowanie umorzono

c) Sukces: Brak odpowiedzialności karnej / obciążeń finansowych / zakazu prowadzenia pojazdu / Sprawa umorzona

— Naruszenie przepisów o kabotażach —  Stan pierwotny: 3.022,30 Euro kary

a) Kara Pierwotna: 3.022,30 Euro

b) Kara na koniec postępowania: 843,50 Euro [w tym zwrot 472,50 Euro z zabezpieczenia]

c) Sukces: 2178,80 Euro

Latest posts by Paweł Wróblewski (see all)

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

9 odpowiedzi

 1. Profesjonalizm w każdym calu!

  Nasza sprawa wyglądała następująco – nabyliśmy pojazd który okazało się miał wadę ukrytą, Pan mecenas Paweł Wróblewski od razu podjął się sprawy i przeprowadził ją od A do Z. Kontakt wyłącznie mailowy i telefoniczny nie był problemem, spotkaliśmy się dopiero na sprawie w sądzie – która została zakończona po naszej myśli.

  Serdecznie polecamy wszystkim zainteresowanym.

   1. Witam ja mam takie pytanie iz jestem kierowca w maju zatrzymala mnie niemiecka policja do kontroli zaczela przeszukiwac samochod i znalezli gaz pieprzowy o ktorym dawno zapomnialem ze wogole jest i sie okazalo ze jest to nie dozwolone w Niemczech i podkreslam ze waznos byla przeterminowana tego gazu 3 lub wiecej lat i sposalo protokol gaz zabrali i zostalo wczeye postepowanie karne po jakims czasie przychodzi mi ze mam nalozona grzywne w wysokosci 900euro co to przekracza dwu krotnie moje dochody i dotego wszystko bylo wyslane normalnym listem bez zadnego potwierdzenia i nie bylo nic przetlumaczone na moj ojczysty jezyk choc powinno byc bo w koncu jestesmy krajem unijnym a bylo wszystko w jezyku Noemieckim co noc nie rozumialem dwa dni temu zatrzymala mnie policja do kontroli i sie okazalo ze ja to mialem do zaplaty i tego nie zrobilem bo nic nie rozumialem co bylo napisane policja mnie aresztowala i zamkneli mnie w wiezieniu moj pracodawca zaplacil 975euro zeby mnie wypuscili prosba o pomoc co moge zrobic w tej sprawie zeby sie odwolac od tego wszystkiego po poerwsze list zostal wyslany normalna poczta po drogie wszystko bylo w jezyku Niemieckim po trzecie wartosc przkraczala dwukrotna moja pensje jaka tutaj jest sprawiedliwosc prosze o pomoc

    1. Witam – wyrok jest prawomocny. Wyrok został już wykonany poprzez wpłatę. Ewentualnie można złożyć wniosek o przywrócenie terminu, ale nie będzie to łatwe.

 2. Witam jestem kierowca ciężarówki i pracuje w firmie niemieckiej. 24.03. 19 wyjechałem pod ciężarówka pod zakaz w Niemczech na autostradzie 44 przed mostem w Kasel dziś dostałem mandat 1053euro zero punktów jest to mandat jakbym kogoś zabił, a nic nie uszkodzilem zawrucilem przed mostem zrobiło mi tylko zdjęcie. Czy warto się odwoływać, czy mogą po odwołaniu zabrać mi uprawnienia

  1. Witam, Kassel jest popularnym ośrodkiem mandatowym. Zakaz może być orzeczony, ale raczej to nie nastąpi. Myślę, że jest potencjał do obniżenia mandatu o około 40%. wyrazy szacunku

 3. Witam, zostałem zatrzymany przez policję w Niemczech, po przeszukaniu samochodu znaleźli gaz pieprzowy i policjant powiedział że przyjdzie do Polski kara 20 euro, dziś otrzymałem list z niemieckiego sądu że mam 800 euro kary i chciałbym się dowiedzieć jak się odwołać od tego mandatu, bardzo proszę o wskazówki

  1. Witam, w Niemczech posiadanie gazu jest zabronione. Analiza wysokości kary może nastąpić w ramach zlecenia poza forum. wyrazy szacunku – Paweł Wróblewski Adwokat Gorzów Wielkopolski

 4. Witam.
  Jakiś czas temu na granicy zatrzymali mnie zoll. Miałem w bagażniku pistolet na co2. Moc pistoletu to 1.7J oraz posiadała wygrawerowaną literkę F w pięciokącie(wymóg niemiecki)?
  Pistolet został zarekwirowany przy kontroli (około miesiąc temu) do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej i formacji, czy mogę zostać ukarany karą grzywny? Czy sprawa trafi do sądu? Jakie mogą być konsekwencje?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.