Nowelizacja upadłości 2020

Nowelizacja upadłości 2020 staje się faktem.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustawach. Ustawa wejdzie w życie 24 marca 2020 roku.

W nowelizacji prawa upadłościowego znalazło się kilka istotnych rozwiązań.

Nowelizacja upadłości 2020 – Pierwszy wpis


I.

W postępowaniu upadłościowym zostają nałożone nowe obowiązki na syndyka, który w pewnym zakresie przejmuje kompetencje sędziego-komisarza.

Dotychczasowe brzmienie art. 236 ust. 1 Prawa upadłościowego:
Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność.

Po nowelizacji treść art. 236 ust. 1 Prawa upadłościowego:
Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić syndykowi swoją wierzytelność.

Daną zmianę – także jako syndyk – oceniam pozytywnie. Owszem oznacza ona więcej pracy dla syndyka, ale efektem tego będzie przyspieszenie postępowania. Dotychczas zgłoszenia były dokonywane na ręce sędziego-komisarza, który i tak po ich formalnym sprawdzeniu, przekazywał je do syndyka, który sporządzał listę wierzytelności.

Obecnie ten łańcuch przepływu informacji będzie krótszy.

Z powyższą zmianą koresponduje nowela art. 51 Prawa upadłościowego.

Dotychczasowe brzmienie art. 51 ust. 1 pkt 4 Prawa upadłościowego:
Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym:
wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze;

Po nowelizacji treść art. 51 ust. 1 pkt 4 Prawa upadłościowego:
Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym:
wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na wskazany adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze;

Nowelizacja upadłości 2020
Nowelizacja upadłości 2020

II.

Nowelizacja upadłości wprowadza mechanizmy mobilizujące do terminowego zgłaszania wierzytelności.

Dotychczasowe brzmienie art. 235 Prawa upadłościowego:
Koszty postępowania upadłościowego wynikłe ze zgłoszenia wierzytelności przez wierzyciela po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez winy wierzyciela, ponosi wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po terminie.

Po nowelizacji treść art. 235 Prawa upadłościowego:
Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie.

Także i powyższą zmianę należy uznać za pożądaną, bowiem będzie dyscyplinować wierzycieli w dokonywana zgłoszeń, co ma znaczenia dla ochrony postępowania przed obstrukcją.


III.

Zmiany prawa upadłościowego kończą dyskusję, czy zgłoszenie wierzytelności w upadłości przerywa bieg terminu przedawnienia, czy też nie przerywa.

Dodano art. 239 a Prawa upadłościowego:
Zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg terminu przedawnienia. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu albo umorzeniu postępowania upadłościowego.

Dana zmiana zrównuje zgłoszenie wierzytelności z wniesieniem pozwu. Co więcej do pism kierowanych do syndyka stosuje się odpowiednio przepis art. 165 Kodeksu postępowania cywilnego. Powyższe oznacza, że już samo nadanie listu do Syndyka będzie równoznaczne i wystarczające do przerwania biegu przedawnienia, chyba że na skutek nieuzupełnienia braków formalnych, syndyk dokona zwrotu zgłoszenia wierzytelności.


IV.

Nowelizacja Prawa upadłościowego poszerza krąg osób funkcyjnych w postępowaniu.
Dotychczasowe brzmienie art. 51 ust. 1 pkt 6 Prawa upadłościowego:
Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym wyznacza sędziego-komisarza i zastępcę sędziego-komisarza oraz syndyka.

Po nowelizacji treść art. 51 ust. 1 pkt 6 Prawa upadłościowego:
Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym określa, czy funkcję sędziego-komisarza oraz zastępcy sędziego-komisarza będzie pełnił sędzia czy referendarz sądowy, oraz wyznacza syndyka

To istotna zmiana, bowiem dopuszcza do funkcji sędziego-komisarza, referendarza sądowego. Powyższe będzie stanowić istotną pomoc dla intensywnie obłożonych zadaniami wydziałów gospodarczych.

Interesujący jest także fakt, iż we wpisie Upadłość firm – Polska a Niemcy dokonywaliśmy porównania tego co podobne, a co różne w postępowaniach upadłościowych. Wniosek płynący był taki, że potencjał upadłości – jako narzędzia optymalizacji zadłużenia – nie jest w Polsce wykorzystywany. Zdaje się, że powyższe dostrzegł także ustawodawca stąd też zmiany.

Gdy to konieczne – Myśl Jak Adwokat

Logo złote Ramka

Adwokat Syndyk Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka w Gorzowie Wielkopolskim

Latest posts by Paweł Wróblewski (see all)

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.