Nowelizacja prawa upadłościowego 2020

Nowelizacja prawa upadłościowego 2020 staje się faktem.

Wpis nr 2

Prezydent złożył podpis pod ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustawach. Wejście ustawy w życie to 24 marca 2020 r. Tym samym opisywane we wpisie Upadłość firm – Polska a Niemcy niewykorzystany potencjał upadłości ulega zwiększeniu.

Nowelizacja prawa upadłościowego zawiera szereg istotnych zmian.

Nowelizacja Prawa Upadłościowego 2020
Nowelizacja Prawa Upadłościowego 2020

Wobec upadłości małych firm zmieniaj się cele postępowania.

Jako małe firmy należy rozumieć jednoosobowe działalności gospodarcze.

W praktyce oznacza to ogromne zmiany i ułatwienia do uzyskania oddłużenia.

I. Cele Upadłości

W pierwszej kolejności należ zwrócić uwagę na cel upadłości.

W przypadku firm tym celem było:

Art. 2 ust. 1 i ust. 1a Prawa upadłościowego
Postępowanie uregulowane ustawą należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane.
Postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych, o których mowa w art. 5 [tj. będących przedsiębiorcami], należy prowadzić również tak, aby rzetelny dłużnik uzyskał możliwość oddłużenia.

Wyraźnie zatem było widać, iż głównym motywem upadłości jest maksymalne zaspokojenie wierzycieli, a przetrwanie przedsiębiorstwa dłużnika, tudzież jego oddłużenie miały znaczenie drugorzędne.

W przypadku konsumentów celem upadłości było:

Art. 2 ust. 1 Prawa upadłościowego
Postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

W przypadku konsumentów to oddłużenie miało pierwszeństwo, a zaspokojenie wierzycieli, ewentualny stopień ich zaspokojenia miałby znaczenie jedynie poboczne.

Nowelizacja Prawa upadłościowego uchyla art. 2 ust. 1a

Od dnia 24 marca 2020 r. brzmienie art. 2 ust. 2 to:
Postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych należy prowadzić również tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.

Zatem cel umorzenia zobowiązań zostaje zrównany z zaspokojeniem wierzycieli.

Powyższe oznacza, że umorzenie zobowiązań upadłego – w oparciu o znowelizowane przepisy prawa upadłościowego – będzie znaczenie uproszczone.

II. Umorzenie zobowiązań stan dotychczasowy

Umorzenie niezaspokojonych w upadłości roszczeń wobec dłużnika następowało na wniosek dłużnika złożony w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania.

Sąd był zobowiązany oddalić taki wniosek jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Dotychczasowe brzmienie:
Art.  369.  [Dopuszczalność umorzenia całości lub części zobowiązań upadłego]
1.  W terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego upadły będący osobą fizyczną może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym.
2.  Sąd oddala wniosek, o którym mowa w ust. 1, jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
[…]

III. Umorzenie zobowiązań – Nowelizacja prawa upadłościowego

Nowelizacja ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustawach wprowadza daleko idącą modyfikację. Co te zmiany powodują w praktyce?

Otóż powstaje szeroka możliwość uzyskania oddłużenia bez ustalania planu spłaty. Powyższe znaczenie skróci czas wyczekiwania na dany cel, bowiem sądy uzyskują możność zaniechania nakładania obowiązku dokonywania spłat na rzecz wierzycieli. Dotychczas taki obowiązek często był orzekany wobec dłużnika i oznaczał de facto kolejny etap po zakończeniu likwidacji masy upadłości.

w art. 369:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. W terminie, o którym mowa w ust. 1, upadły będący osobą fizyczną może również złożyć wniosek o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego, sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli pod warunkiem, że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli. Przepis art. 370f ust. 2 stosuje się.”,
[…]

IV. Awans Polski do Państw z liberalnym prawem upadłościowym

Od momentu wprowadzenie instytucji upadłości konsumenckiej – tj. od roku 2009 polski ustawodawca ustawicznie liberalizuje prawo upadłościowe. Z tego względu Polska z kraju o restrykcyjnych regulacjach – w międzyczasie należała do grona krajów o umiarkowanym reżimie prawnym upadłości. Jednakże kolejna nowelizacja prawa upadłościowego sprawa, że Polska trafia do krajów z liberalną koncepcją upadłości.

Więcej informacji na temat nowelizacji prawa upadłościowego zostało naświetlone we wpisie Nowelizacja upadłości 2020.

W konsekwencji:

Gdy to konieczne – Myśl Jak Adwokat

Logo złote Ramka

Adwokat Syndyk Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka w Gorzowie Wielkopolskim

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.