Upadłość spółki – czy to się opłaca?

Przewrotne postawienie tematu – upadłość spółki – czy to się opłaca? Czy upadłość firmy może być w ogóle rozpatrywana w kategoriach opłacalności?

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – poza działalnością indywidualną –  jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okazuje się jednak, że z popularności przedmiotowej formy prowadzenia działalności wynika pewne ryzyko, które w niektórych konstelacjach może doprowadzić do przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania spółki na osoby kierujące Spółką.

Paweł Wróblewski – Adwokat, Syndyk – Projekt MJA – Myśl Jak Adwokat w ramach, którego popularyzujemy wiedzą prawną.

Jeszcze raz:

Przedsiębiorcy prowadzący działalność indywidualną tj. jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegające wpisowi Centralnej Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej mają świadomość, że ryzykują swoim prywatnym majątkiem za prowadzony biznes.

Nierzadko w ramach rozwoju tego biznesu z którym zazwyczaj immanentnie powiązane jest również ryzyko fiaska tj. odpowiedzialności za długi firmy – powstaje pomysł założenia Spółki z o.o. Niekiedy pomysł założenie Spółki z o.o. pojawia się jako odpowiedź na pogorszenie się koniunktury w biznesie i próba zabezpieczenia majątku dotychczas zdobytego – tzw. ucieczka do przodu.

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza, że osoby prowadzące w taki sposób nie ponoszą zobowiązania za jej długi?

O ile wspólnicy rzeczywiście poza wniesionymi wkładami w pozostałym zakresie nie ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki – o tyle duża uwaga w przypadku zarządu Spółki.

Art. 299 § 1 k.s.h. stanowi, że jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Należ podkreślić, że taka możliwość nie jest iluzoryczna. W pracy Kancelarii wielokrotnie mieliśmy do czynienia z przenoszeniem odpowiedzialności za zobowiązania Spółki na członków zarządu.

Pierwotna koncepcja ochrony majątku prywatnego poprzez założenie spółki może łatwo zostać zburzona.

Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności, o której mowa powyżej, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości.

Art.  21 Praw upadłościowego

  1. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.
  2. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.

Kiedy zatem powstaje ten moment, gdy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości staje się obowiązkiem?

Art.  11. Praw upadłościowego

Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych 

Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w sytuacji zaistnienia przesłanki niewypłacalności jest obowiązkiem zarządu.

Powyższe oznacza również, że upadłość – jeżeli zarząd chce uniknąć odpowiedzialności majątkiem osobistym – choć brzmi to nieprawdopodobnie jest opłacalna.

Zatem upadłość spółki – czy to się opłaca?

Owszem, w pewnych przypadkach zakończenie działalności w taki sposób może być mniejszym złem i może stanowić korzyść.

Gdy to konieczne – Myśl Jak Adwokat

Logo złote Ramka

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka w Gorzowie Wielkopolskim


Powiązane Nagranie:

– Upadłość firm Polska a Niemcy:

– Upadłość konsumencka:

Latest posts by Paweł Wróblewski (see all)

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.