WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE OD ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI STAJE SIĘ FAKTEM

Płock – Piękne Miasto nad Wisłą w woj. mazowieckim.

Odległość od Gorzowa Wielkopolskiego – około 400 km.

W samym centrum Miasta – niedaleko Ratusza – budynek Sądu Okręgowego.

Cel – uzyskanie warunkowego przedterminowego zwolnienia od odbywania reszty kary pozbawienia wolności.

Cel staje się faktem.DSC_0067 DSC_0071 Oświadczenie oddanego pod dozór

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

ZMIANA KODEKSU KARNEGO I POSTĘPOWANIA KARNEGO – PROJEKT AUTORSTWA PIS Z DNIA 8 STYCZNIA 2016 r. – CZ. 3

W poprzednich postach:

opisywałem Tobie zmiany jakie są planowane w 2016 r. w związku z projektem nowelizującym prawo karne oraz procedurę karną.

Cóż temat absolutnie niewyczerpany…

Ważniejsze zmiany w tym kontekście to:

A. Ograniczenie pomocy prawnej udzielanej z urzędu oskarżonemu i innym stronom postępowania

Czyli pomoc prawna z urzędu tak, ale pod warunkiem, że…

W ramach nowelizacji procedury karnej jest planowane zniesienie obowiązku wyznaczenia adwokata z urzędu dla oskarżonego oraz innych stron. Obecnie takie osoby – jeżeli nie mają adwokata lub pełnomocnika w trakcie postępowania karnego – mogą skutecznie wnioskować do sądu o ich wyznaczenie.

Po zmianach dany zapis ulegnie zmianie, a ewentualne wyznaczenie adwokata dla oskarżonego lub innej niż oskarżony strony (np. oskarżyciela posiłkowego) będzie zależne od wykazania trudnej sytuacji majątkowej i rodzinnej osoby, która o taką pomoc się stara.

B. Zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności

Czyli kara ograniczenia wolności możliwa, ale bardziej dotkliwa dla oskarżonego

W związku z nowelizacją Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego od dnia 01 lipca 2015 r. istnieje możliwość, aby sąd skazując oskarżonego na karę pozbawienia wolności – na podstawie art. 34 § 1a pkt. 3 w zw. z art. 72 § 1 pkt 4-7a kpk zobowiązał skazanego do:

 • wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,
 • powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
 • poddania się terapii uzależnień,
 • poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,
 • uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 • powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

Wprowadzenie wraz z nowelizacją od dnia 01 lipca 2015 r. nowych warunków odbywania kary ograniczenia wolności wynikało z faktu, że to właśnie ta kara miała być przez sądy częściej stosowana.

Miało to nastąpić tym bardziej, że z dniem 01 lipca 2015 r. doszło do ograniczenia możliwości zawieszenia kary pozbawienia wolności.

Wraz z nowelizacją Kodeksu karnego – zgodnie z projektem z dnia 8 stycznia na 2016 r. – jest planowane usunięcie ww. możliwości odbywania kary ograniczenia wolności. Kara ograniczenia wolności stanie się dla skazanego bardziej dotkliwa niż ma to miejsce obecnie.

C. Kara mieszana pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności bardziej surowa – art. 37b kk

Czyli kara mieszana nadal możliwa, ale już bez zawieszenia

Istotnym novum w prawie karnym było wprowadzenie – nieznanej dotychczas w polskim prawie karnym – a obecnie uregulowanej w art. 37b kk tzw. kary mieszanej.

Również i na temat kary mieszanej pisałem Tobie w poście „Połączenie kary pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności po nowelizacji Kodeksu karnego 1 lipca 2015 r.”

Sens tej kary polegał na tym, że sąd mógł skazać sprawcę za ten sam czyn – jedynym wyrokiem – na dwie kary tj. odpowiednio na – w ocenie ustawodawcy niedługą – karę pozbawienia wolności (odpowiednio do 3 miesięcy oraz do 6 miesięcy), a jednocześnie na karę ograniczenia wolności do lat 2.

Co więcej sąd mógł zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności – w ten sposób skazany w ogóle nie trafiał do ZK.

Obecnie kara mieszana ma zostać, ale kary pozbawienia wolności nie będzie można zawiesić.

W żargonie karnistów mówi się, że będzie to kara „na twardo” tj. kara bezwzględnego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Ustawodawca w ramach projektu zmian Kodeksu karnego – stan na 2016 r. – argumentuje to w ten sposób, że krótkotrwały pobyt w zakładzie karnym ma pełnić funkcję odstraszającą – a to oznacza w domyśle – że ustawodawca jest zdania, że skazany powinien te klika miesięcy w zakładzie karnym odpowiednio do 3 lub 6 miesięcy spędzić, aby więcej nie chcieć tam wracać .

Kara mieszana – w pierwszym jej etapie – będzie zatem oznaczać karę bezwzględnego pozbawienia wolności i konieczność spędzenia w zakładzie karnym kilku miesięcy.

D. Art. 59a kk – umorzenie postępowania karnego na wniosek pokrzywdzonego w przypadku pojednania się ze sprawcą do zmian

Czyli dobrze jest się pojednać z pokrzywdzonym, ale nie zawsze będzie mieć to bezpośrednie przełożenie na Twoją sytuację w postępowaniu karnym

Obowiązująca od 01 lipca 2015 r nowela wprowadziła zasadę, że pojednanie się podejrzanego z ofiarą może mieć decydujące znaczenie dla przebiegu postępowania. Sens art. 59a kk był taki, że jeżeli sprawca nie był wcześniej skazany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy i pojednał się z pokrzywdzonym – na przykład w ramach mediacji lub samodzielnie i naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie – to sąd umarzał na wniosek pokrzywdzonego postępowanie karne o występek zagrożony karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, a także o występek przeciwko mieniu zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, jak również o występek o spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu.

W związku ze zmianami prawa karnego ta instytucja zostanie skreślona.

Pojednanie się sprawcy z pokrzywdzonym nadal będzie mogło być być dla sprawcy korzystne, ale tylko w zakresie rodzaju / wymiaru kary, a nie w zakresie uniknięcia ponoszenia kary w ogóle.

E. Wyższa kara dla osób korzystających z dobrowolnego poddania się karze w ramach art. 335 kpk, art. 338a kpk lub 387 kpk

Czyli dobrowolne poddanie się karze zostaje, ale kara może być dotkliwa

Ustawodawca wprowadzając nowelizację obowiązującą od dnia 01 lipca 2015 r. – zdaje się, że – podzielał pogląd zgodnie z którym jeżeli sprawca współpracuje z organami ścigania na etapie postępowania przygotowawczego lub postępowania sądowego, to powinien móc liczyć na to, że rodzaj lub też wymiar kary, która zostanie mu wymierzona będą dla niego łagodniejsze.

Co więcej ustawodawca dał temu wyraz w art. 60a kk – przy dobrowolnym poddaniu się odpowiedzialności karnej sąd karny mógł zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia i orzec wyłącznie środek karny jeżeli występek oskarżonego był zagrożony karą do 5 lat.

Jak nietrudno się domyślić – analizując kierunek dotychczasowych zmian Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego – rodzajowo korzystniejsza dla skazanego kara lub też znacznie niższy wymiar kary, a nawet odstąpienie przez sąd od jej wymierzania staną się – przynajmniej na podstawie art. 60a kk – niemożliwe.

Konkluzja zmian w prawie karnym jest jasna i jednoznaczna.

Prawo karne jak i procedura karna staną się jeszcze bardziej restrykcyjne dla podejrzanych, oskarżonych czy skazanych.

Jeżeli dotychczas w ramach tych postępowań współpraca z adwokatem musiała być bliska, to obecnie – mając na uwadze kierunek zmian – współpraca będzie musiała być bardzo bliska i oparta na pełnym zaufaniu.

Logo złote Ramka

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

WYROK SĄDU ZAGRANICZNEGO A EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA WOBEC POLSKIEGO OBYWATELA

Popularny kierunek wydawania Europejskich Nakazów Aresztowania przebiega z Polski na zachód.

To w Polsce sądy okręgowe wydają Europejskie Nakazy Aresztowań wobec osób:

 • gdy w Polsce zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania karnego,
 • gdy w Polsce ma zostać wykonana kara pozbawienia wolności,
 • gdy w Polsce ma zostać wykonana inny środek polegający na pozbawieniu wolności.

Ale bywają też sytuacje w których to wobec obywateli polskich są wydawane Europejskie Nakazy Aresztowania – który mają podobne cele jak powyżej – lecz na podstawie których to Państwo obce chce objąć swoją dyspozycją obywatela polskiego.

Ciekawy rozwiązaniem – o którym często osoby zainteresowane nie wiedzą – jest możliwość zablokowania wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania państwa trzeciego.

Otóż obywatel polski może nie wyrazić zgody na swoje przekazanie do Państwa trzeciego, które na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania zwróciło się o wydanie w celu:

 • wykonania kary pozbawienia wolności,
 • innego środka polegającego na pozbawieniu wolności.

W takim przypadku Sąd polski orzekając w przedmiocie wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania obligatoryjnie odmawia jego wykonania!

Das geht also! Na und?

Odmowa wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania nie będzie oznaczać, że jako skazany wyrokiem sądu zagranicznego będziesz mieć temat zupełnie załatwiony.

Równocześnie bowiem z odmową wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania polski sąd – w tym samym postanowieniu – zarządzi jednocześni wykonanie kary lub środka orzeczonego przez organ sądowy państwa wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Jak to się odbywa?

Otóż Sąd Okręgowy zarządzając:

 • wykonanie kary pozbawienia wolności

lub

 • środka polegającego na pozbawieniu wolności orzeczonych przez organ wydania ENA

określa kwalifikację prawną czynu według prawa polskiego.

W tym zapisie jest potencjał, bo jeżeli kara lub środek, orzeczone przez organ sądowy państwa wydania nakazu europejskiego, przekracza górną granicę ustawowego zagrożenia, sąd określa podlegającą wykonaniu karę lub środek według prawa polskiego, w wysokości odpowiadającej górnej granicy ustawowego zagrożenia, uwzględniając okres rzeczywistego pozbawienia wolności za granicą oraz wykonaną tam karę lub środek.

Może się zatem okazać, że w dość prosty sposób uda się ograniczyć wymiar Twojej kary pozbawienia wolności.

No i kolejna rzecz – jeżeli już być pozbawionym wolności – to chyba lepiej tu w PL, niż daleko od Twojej rodziny, tam gdzieś w EU.

Tu jednak duża Uwaga!

Pamiętaj, że ten wyrok sądu zagranicznego – nawet w sytuacji, gdy wykonanie kary następuje w oparciu o postanowienie polskiego sądu nie będzie podlegać przepisom o karze łącznej.

Dzieje się tak z uwagi, że nie stosuje się przepisów o karze łącznej do orzeczeń wydanych przez sądy innych Państw UE I to nawet, gdy ich “przełożenie” w PL nastąpiło w oparciu o dodatkowe postanowienie polskiego Sądu.

UMORZENIE ABSORPCYJNE – CZYLI KUMULACJA PRZESTĘPSTW NIEOSĄDZONYCH

Potwierdzam:

polskim prawie karnym – zazwyczaj – nie występuje prosta zasada kumulacji kar za popełnione przestępstwa.

W PL obowiązują zatem inne rozwiązania niż w Stanach Zjednoczonych Ameryki skąd często docierają informacje, że sąd skazał kogoś na potrójne dożywocie, czy na wieloletnie więzienie przewyższające możliwości człowieka.

Przykład?

W 2009 r. Bernard Madoff – swego czasu guru finansów – została skazany na 150 lat kary pozbawienia wolności za nadużycia finansowe.

W Polsce tendencja jest odwrotna. Zazwyczaj kumulacja powoduje, że skazany w sumie dostaje wyrok niższy niż wynikałoby to z arytmetyki.

W tym zakresie odsyłam Ciebie do postów dotyczących kary łącznej „Kara łączna po zmianach Kodeksu karnego 1 lipca 2015 r.”

Poza karą łączną inną możliwością, która uprawnia sąd do „zakrzywienia” reguł arytmetyki jest tzw. umorzenia absorpcyjne.

Otóż można uzyskać umorzenie postępowania o występek, zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 5, jeżeli orzeczenie wobec oskarżonego kary byłoby oczywiście niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość kary prawomocnie orzeczonej za inne przestępstwo, a interes pokrzywdzonego temu się nie sprzeciwia.

O tym co to jest występek dowiesz się z postu „Przestępstwo – kiedy zbrodnia a kiedy występek?”

O niecelowości orzeczenia kary będzie można mówić wówczas, gdy istnieje dysproporcja – i to ewidentna – pomiędzy surową karą już prawomocnie orzeczoną, a kara, która grodzi sprawcy za czyn co do którego postępowania można umorzyć.

Nie ma bowiem sensu, aby sąd wymierzał karę relatywnie niewysoką, skoro skazany ma już orzeczoną karę która jest b. wysoka.

I tak – jeżeli będą spełnione przesłanki dla wymierzenia kary łącznej – to zasada absorpcji skonsumuje karę niższą.

Czas popełnienia przestępstwa za które można umorzyć postępowanie nie odgrywa roli. Takie przestępstwo może być popełnione zarówno przed, jak i po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie o przestępstwo za które orzeczono karę wyższą.

Jeżeli kara za przestępstwo kalibrze wyższym nie została jeszcze prawomocnie orzeczona, to postępowanie o przestępstwo co do czynu za który prawdopodobna kara nie będzie zbyt wysoka można zawiesić do momentu prawomocnego zakończenia postępowania o przestępstwo absorbujące.

Gdy zapadnie prawomocny wyrok za przestępstwo absorbujące to sąd będzie mógł podjąć lub umorzyć sprawę o przestępstwo niższego kalibru. Teoretycznie sąd musi tego dokonać w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku za przestępstwo absorbujące.

W praktyce ten termin ma charakter jedynie instrukcyjny. Jeżeli sąd podejmie decyzję później, to i tak będzie ona wiązać.

Umorzenie aborcyjne jest możliwe do uzyskania w postępowaniu sądowym, ale też i wcześniej – już w postępowaniu przygotowawczym.

Dla uzyskania umorzenia nie jest wymagana zgoda pokrzywdzonego, ale sąd będzie sprawdzać czy to umorzenie nie narusza jego interesu.

Naruszenie interesu pokrzywdzonego to kryterium ocenne.

Można spotkać argumentację, że interes pokrzywdzonego będzie naruszony poprzez umorzenie absorpcyjne, bo nie uzyska on satysfakcji moralnej z uwagi na brak skazania.

Moim zdaniem tak restrykcyjne rozumienie tego przepisu – pomimo, że ten pogląd ma wielu zwolenników – oznaczałoby w istocie, że praktycznie bez zgody pokrzywdzonego nie można byłoby uzyskać umorzenia absorbującego.

Jest przecież oczywiste, że w większości przypadków pokrzywdzony z umorzenia postępowania nie będzie zadowolony.

A to z kolei oznaczałoby, że umorzenie absorpcyjne miałoby sens jedynie w przypadku przestępstw w których nie występuje pokrzywdzony lub w których pokrzywdzony nie jest znany.

No cóż?

Właśnie w tym zakresie i właśnie w takich zakresach istnieje pole do interesującej polemiki pomiędzy adwokatem, a prokuratorem i sądem.

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

POŁĄCZENIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI Z KARĄ OGRANICZENIA WOLNOŚCI PO NOWELIZACJI KODEKSU KARNEGO 1 LIPCA 2015 r.

Ostatnia nowelizacja Kodeksu karnego, która weszła w życie 1 lipca 2015 r. wprowadziła mnóstwo zmian zarówno w samej procedurze jak w samych przepisach tzw. materialnych.

Oryginalnym i nowym rozwiązaniem jest możliwość łączenia kary pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności.

Połączenie kar stanowi swoistą nową jakość – nowe podejście w temacie kar w sprawie karnym.

Doświadczenia praktyków prawa karnego nie pozostawiają złudzeń – kary pozbawienia wolności powinny stanowić ultima ratio tj. środek ostateczny.

Dlaczego?

Dlatego, że osoba, która trafia do Zakładu Karnego na długi czas – dyplomatycznie rzecz ujmując – ma utrudnioną drogę aby wyjść z tego Zakładu rzeczywiście jako lepszy, bo zresocjalizowany człowiek.

Jednocześnie jednak po 1 lipca 2015 r. wprowadzono ograniczenie w możliwości zawieszenia kary pozbawienia wolności – wcześniej można było zawieszać kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 2, obecnie jest to do 1 roku.

Co by to w praktyce oznaczało? Oznaczałoby to, że każdy kto według nowych przepisów nie może liczyć na zawieszenie kary pozbawienia wolności musiałby się liczyć z bezwzględną karą pozbawienia wolności.

Połączenia kary pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności po nowelizacji Kodeksu karnego stanowi zatem pewien wentyl bezpieczeństwa.

Pytanie jest następujące – zawieszenie kary pozbawienia wolności nie wchodzi w rachubę, bo jej wymiar na to nie pozwala? Czy oznacza to, że czeka Ciebie wieloletnia odsiadka? Nie!

Na czym to połączenie polega? Kiedy i komu przysługuje? W jakiej kolejności się te kary wykonuje?

Spokojnie…

Łączenie kary pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności stanowi system kary mieszanej tj. kombinację kary bezwzględnej i kary wolnościowej.

Możliwość skorzystania z danej kary dotyczy występków zagrożonych karą pozbawienia wolności. Na potrzeby stosowania danego przepisu można przyjąć, że występkiem jest czyn zabroniony zagrożony […] karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc, którego dolna granica nie przekracza jednak 3 lat.

Jeżeli mamy do czynienia z występkiem to sąd:

– niezależnie od dolnej granicy kary przewidzianej w ustawie będzie mógł

orzec jednocześnie karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy oraz karę ograniczenia wolności do lat 2.

lub

– jeżeli górna granica ustawowego zagrożenia wynosi przynajmniej 10 lat – orzec jednocześnie karę pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy oraz karę ograniczenia wolności do lat 2.

Upraszczając zależnie od wysokości górnego ustawowego zagrożenia sąd będzie mógł orzec karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy lub 6 miesięcy (w przypadku występków zagrożonych karą pozbawienia wolności, których granica wynosi co najmniej 10 lat).

Konkretnie – co oznacza nowa regulacja?

Opisane rozwiązanie powoduje, że niezależnie od tego jakie jest minimalne zagrożenie za określony czyn, sąd będzie mieć możliwość orzeczenia krótkoterminowej kary pozbawienia wolności połączonej z karą ograniczenia wolności do lat 2.

Ważna informacja dla Ciebie. Ta kara pozbawienia wolności – jeżeli nie będzie przekraczać roku – będzie mogła zostać warunkowo zawieszona!

Najpierw wykonaniu będzie podlegać kara pozbawienia wolności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Tutaj należy jeszcze pamiętać o kodeksie karnym wykonawczym, który stanowi,
że skierowanie do wykonania kary ograniczenia wolności w pierwszej kolejności wchodzi w rachubę tylko wówczas, gdy zachodzą przeszkody prawne do niezwłocznego wykonania kary pozbawienia wolności.

To z kolei oznacza, że jeżeli ustaną ewentualne przeszkody to priorytet wykonania kary pozbawienia wolności przed karą ograniczenia wolności oznacza, że – niezależnie od tego, czy kara ograniczenia wolności została już w całości wykonana – sąd skieruje do wykonania karę pozbawienia wolności.

Jest zatem o co walczyć!

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski