POŁĄCZENIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI Z KARĄ OGRANICZENIA WOLNOŚCI PO NOWELIZACJI KODEKSU KARNEGO 1 LIPCA 2015 r.

Ostatnia nowelizacja Kodeksu karnego, która weszła w życie 1 lipca 2015 r. wprowadziła mnóstwo zmian zarówno w samej procedurze jak w samych przepisach tzw. materialnych. Oryginalnym i nowym rozwiązaniem jest możliwość łączenia kary pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności. Połączenie kar stanowi swoistą nową jakość – nowe podejście w temacie kar w sprawie karnym. Doświadczenia […]

ZAMIANA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI NA KARĘ OGRANICZENIA WOLNOŚCI PO NOWELIZACJI 1 lipca 2015 r.

Zdarza się często, że skazany, któremu sąd zawiesił karę pozbawienia wolności nie wykorzystuje swojej „szansy”. Pomimo tego, że sąd zawieszając karę pozbawienia wolności orzeka jednocześnie grzywnę, dozór albo środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego, to skazany niewiele sobie z tego robi. Projekt Myśl Jak Adwokat Byłem świadkiem wielu postępowań, gdzie pomimo, […]

KARA ŁĄCZNA GDY JEDNĄ Z KAR PODLEGAJĄCYCH ŁĄCZENIU JEST KARA OD KTÓREJ SKAZANY UZYSKAŁ WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYCIA RESZTY KARY

Zagadnienie: co w sytuacji, gdy istnieją przesłanki do wydania wyroku łącznego i wymierzenia kary łącznej, ale przy jednej z kar tzw. jednostkowych w międzyczasie skazany uzyskał warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary? Dla łatwości tego wpisu oznaczmy karę od której nastąpiło warunkowego przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary jako Kara WPZ (warunkowe przedterminowe zwolnienie). O […]

WYROK ŁĄCZNY

Na czyj wniosek wyrok łączny jest wydawany? Odpowiedź brzmi – na wniosek: skazanego (jego obrońcy), prokuratora, no i bez wniosku bo z urzędu sąd może wydać. Jaki sąd? Właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd: który wydał ostatni wyrok skazujący (w przypadku, gdy mają być łączone kary z jednostkowych wyroków skazujących), który wydał wyrok łączny […]

CIĄG PRZESTĘPSTW PO ZMIANACH KODEKSU KARNEGO 1 LIPCA 2015 r.

Kolejną ważną tzw. „instytucją prawa karnego” jest ciąg przestępstw. Zgodnie z definicją z art. 91 § 1 k.k. „jeżeli sprawca popełnia w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności, dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw, sąd orzeka jedną karę określoną w przepisie stanowiącym podstawę […]