KARA ŁĄCZNA PO ZMIANACH KODEKSU KARNEGO 1 LIPCA 2015 r.

Kara łączna w mojej praktyce Adwokata po zmianach w Kodeksie karnym tj. po 01 lipca 2015 r.

Kara łączna – podobnie jak wcześniej – dotyczy sytuacji gdy popełniono dwa lub więcej przestępstw. Jeżeli za przestępstwa sprawcy wymierzono kary tego samego rodzaju (np. rok pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia wolności) albo inne podlegających łączeniu (np. rok pozbawienia wolności i 1 rok ograniczenia wolności) to należy orzec karę łączną – oczywiście pod warunkiem, że są spełnione warunki, o których poniżej.

Projekt Myśl Jak Adwokat

W Polsce obowiązuje mieszany system łączenia kar. Mieszany bo łączy zasadę absorpcji (polega na pochłanianiu przez karę najsurowszą innych lżejszych kar) jak i zasadę kumulacji (polega na sumowaniu kar za poszczególne przestępstwa – bez przekroczenia jednak przewidzianych w ustawie granic).

Zwracam uwagę, że orzeczenie kary łącznej jest obowiązkowe – jeżeli są spełnione przesłanki to kara łączna będzie obligatoryjna.

Z karą łączną można się spotkać:

 • w wyroku skazującym (tu kara łączna orzekana będzie w odniesieniu do kar wymierzonych za przypisane oskarżonemu w wyroku skazującym poszczególne przestępstwa)

albo

 • w odrębnym wyroku łącznym (tu w wyroku łącznym następuje jedynie orzeczenie kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów)

Poniżej zestawienie – jakie kary (i środki karne) podlegają łączeniu:

 • kary tego samego rodzaju podlegające stopniowaniu (kara grzywny, ograniczenia wolności i kara pozbawienia wolności),
 • kara ograniczenia wolności i kara pozbawienia wolności,
 • kara 25 lat pozbawienia wolności z innymi karami,
 • kara dożywotniego pozbawienia wolności z innymi karami
 • terminowe środki karne tego samego rodzaju

Czy kara łączna zawsze ma na celu poprawę sytuacji skazanego? Nie zawsze. Przykładowo w przypadku łączenia dwóch zbiegających się kar 25 lat pozbawienia wolności, będzie można orzec łączną karę dożywotniego pozbawienia wolności. W przypadku łączenia dwóch warunkowo zawieszonych kar pozbawienia wolności, będzie można orzec łączną karę bezwzględnego pozbawienia wolności.

Nowelizacja ustawy doprowadziła do uchylenia art. 92 k.k. Zgodnie z tym artykułem wydanie wyroku łącznego było możliwe również w sytuacji gdy poszczególne kary […] zostały już w całości albo w części wykonane!. Natomiast teraz karą łączną mogą być objęte tylko wymierzone i podlegające wykonaniu kary. Podlegające wykonaniu, tzn. takie, które nie zostały jeszcze wykonane.
Co to oznacza w konkretnym przypadku? Jeżeli skazany odbył 3 kary i została mu jedynie ostatnia do wykonania, to nie ma możliwości wydania wyroku łącznego i objęcia nim kar już wykonanych.
Poza przypadkami zawieszenia kary pozbawienia wolności, brak możliwości wykonania kary oznacza, że kary nie będzie można połączyć.

Tu jednak praktyczna uwaga: „Kara łączna gdy jedną z kar podlegających łączeniu jest kara od której skazany uzyskał warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary”, a przede wszystkim Kara łączna gdy jedna z kar została już wykonana

Nowela ustanowiła podstawowe wartości, którymi powinien kierować się sąd przy orzekaniu kary łącznej. Sąd powinien przede wszystkim wziąć pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągną wobec skazanego, a także kształtowanie świadomości prawnej. Cel zapobiegawczy to odstraszenie sprawcy od tego, aby znowu popełnić przestępstwo (lub uniemożliwienie mu popełnienia przestępstwa) cel wychowawczy to przede wszystkim resocjalizacja.

Skazani często wychodzą z – błędnego – założenia, że dla orzeczenia kary łącznej wystarczy prosta kumulacja przestępstw – czyli popełnienie czynu A, B i C. Mandanci wyobrażają sobie, że bez żadnych dodatkowych warunków mnogość przestępstw i kar oznacza obowiązek kary łącznej. Tak jednak nie jest.

Jeszcze przed zmianami podstawowym warunkiem dla kary łącznej było popełnienie dwóch lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny. Wydanie wyroku skazującego przedzielało czyny i wyłączało karę łączną. Obecnie ten zapis zmieniono – nadal jest jednak wiele wyjątków kiedy orzeczenia kary łącznej nie będzie możliwe.

Pierwszym wyjątek od kary łącznej to art. 85 § 3 kk „podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa, lub karą łączną, w skład której wchodzi kara, która była wykonywana w chwili popełnienia czynu”.

Sens tego przepisu jest następujący – nie będą podlegać połączeniu kary, gdy podczas wykonywania kary zostaje popełnione kolejne przestępstwo. Jeżeli jest wykonywana kara A za przestępstwo A, to popełnienie podczas jej wykonywania przestępstwa B (i wymierzenie kary B) nie będzie podlegać połączeniu z karą A. Tu jednak mała istotna uwaga: będzie można orzec karą łączą w przypadku, gdy kara A została warunkowo zawieszona – a przestępstwo B zostało popełniono w trakcie okresu próby.

Drugim wyjątkiem jest zakaz orzekania kary łącznej w skład której weszłaby kara prawomocnie nałożona orzeczeniem wydanym w innym państwie Unii Europejskiej. Polskie sądy nie mogą naruszać prawomocnych orzeczeń wydanych przez inne państwa członkowie. Wyrok łączny jest natomiast tzw. „zmieniającym wyrokiem merytorycznym co do kary” i stanowiłyby niedopuszczalne naruszenie wcześniejszego wyroku karnego z państwa członkowskiego UE.

Nie podlegają łączeniu kary zastępcze np. zastępcza kara pozbawienia wolności orzeczona w miejsce grzywny. Nie podlegają one łączeniu zarówno ze sobą jak i z karami zasadniczymi.

Kolejne ograniczenie wynika z łączenia kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej i bezwzględnej.

Logo złote Ramka

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

Latest posts by Paweł Wróblewski (see all)

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

179 odpowiedzi

 1. Fantastyczny blog! Wpadłam na niego zupełnie przypadkowo, rozpaczliwie szukając jakiegokolwiek rozjaśnienia dotyczącego 85 § 3 kk ( po pierwszym przeczytaniu tego artykułu… straciłam nadzieję – a we wrześniu egzamin z prawa karnego 🙂 ) i znalazłam tu odpowiedź na WIELE nurtujących mnie pytań. 🙂 🙂 🙂 Pana wpisy ogromnie mi pomogły. Bardzo dziękuję i pozdrawiam! 🙂

  1. Witam Pani Paulino, dziękuję za miły wpis. Cieszę się, że znalazła Pani poszukiwane informacje i oczywiście życzę powodzenia na egzaminie z prawa karnego 🙂
   Pozdrawiam Serdecznie

 2. Ciekawie i zrozumiale opisane, ale mam pytanie: jeśli już był w kilku sprawach orzeczony wyrok łączny to czy powołując się na znowelizowany kodeks min art 85a można jescze raz ubiegać sie o wydanie wyroku łącznego?

  1. Witam,
   niestety same okoliczności ocenne o których mowa w znowelizowanym art. 85a k.k. nie będą wystarczające dotego, aby uzyskać nowy wyrok łączny.
   Art. 575 §1 k.p.k. „Jeżeli po wydaniu wyroku łącznego zachodzi potrzeba wydania nowego wyroku łącznego, z chwilą jego uprawomocnienia się poprzedni wyrok łączny traci moc”.
   Przyjmuje się, że „potrzeba wydania nowego wyroku łącznego” to np. nowy wyrok jednostkowy wydany po wcześniejszym wyroku łącznym, który podlega połączeniu z tym wyrokiem łącznym.
   Nie będzie natomiast taką potrzebą np. błędne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku łącznym, czy pojawienie się możliwości korzystniejszego rozstrzgytnięcia dla skazanego –
   np. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 stycznia 2006 r., II AKa 302/05.

 3. Witam
  Chciałabym się dowiedzieć czy jeżeli mój partner odsiaduje kare w areszcie za godzinki,jedna kara to 10 miesięcy,druga 6 miesięcy to jaka może być kara łączna

  1. Witam
   rozumiem, że chodzi o zastępczą karę pozbawienia wolności wymierzoną za brak wykonania prac społecznie użytecznych? W takim przypadku niestety, ale dane kary nie podlegają łączeniu zarówno między sobą jak i karami zasadniczymi

 4. Witam .
  Bardzo rzeczowy artykuł i zrozumiały dla takiego laika jak ja .
  Mam pytanie w związku z moją sytuacją procesową gdyż nie znalazłem odpowiedzi w powyższym tekście. W czerwcu 2015r a więc przed wejściem w życie nowelizacji , złożyłem wniosek o wyrok łączny , teraz zastanawiam się w oparciu o jakie przepisy – przed czy po nowelizacji sąd będzie orzekał . Dodam iż w skład kar do połączenia wchodzą kary już wykonane , co w świetle nowych przepisów jest niedopuszczalne , ale w starych było możliwe łączenie kar już wykonanych .
  Pozdrawiam

  1. Witam Panie Sławku
   Sąd będzie stosować ustawę względniejszą dla Pana tj. ustawę obowiązującą poprzednio, bowiem tylko na jej podstawie ma Pan szansę uzyskać karę łączną
   Pozdrawiam

   1. Panie Mecenasie a jak wygląda sprawa łączenia kar którymi podstawami skazania były inne kodeksy . Tzn – chodzi tu o stan z przed września 1998r w którym art. 286 par 1 kk przewidywał max. 5 lat , a po nowelizacji przewiduje max 8 lat . Jak będą łączone kary jeżeli jedna jest wydana na podstawie starego kodeksu a druga według nowego – tzn. jaka może być zgodnie z prawem przyjmowana maksymalna kara w przypadku kumulacji – 5 lat czy 8 lat ? Czy w tym wypadku wszystkie niejasności sąd powinien interpretować na korzyść skazanego .

    1. Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności.
     Liczy się zatem wymiar kar „wymierzonych”, a nie „hipotetycznie grożących”.

 5. Witam,

  przede wszystkim chciałam wyrazić pełną aprobatę i pochwałę dla Pana Mecenasa! 🙂 Świetnie prowadzony blog z cennymi wskazówkami i uwagami dla praktyków. Jednocześnie mam pytanie: jeśli wcześniej – na gruncie przepisów sprzed nowelizacji – wydany został wyrok łączny nieobejmjący wszystkich wydanych wyroków, to czy wystarczającą przesłanką do wydania nowego wyroku łącznego może być aktualne brzmienie przepisów pozwalające na objęcie karą łączną także tych wyroków wcześniej nieuwzględnionych z uwagi na odmienny stan prawny?

  Pozdrawiam,
  Anna

  1. Witam Pani Anno,

   dziękuję za Pani wpis 🙂

   Proszę spojrzeć na art. 19 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396)
   stanowi on, że
   1. Przepisów rozdziału IX ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
   2. Jeżeli prawomocnie orzeczona przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy kara łączna jest wyższa niż górna granica wymiaru kary łącznej określona w ustawie, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wymierzoną karę łączną obniża się do górnej granicy wymiaru kary łącznej określonej w ustawie, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”
   Zatem co do zasady ustawy w nowym brzmieniu nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie ustawy lub chodzi o obniżenie górnej granicy. Z drugiej jednak strony zgodnie z art. 575 par. 1 k.p.k. jeżeli po wydaniu wyroku łącznego zachodzi potrzeba wydania nowego wyroku łącznego, z chwilą jego uprawomocnienia się poprzedni wyrok łączny traci moc.
   Obawiam się, że precyzyjniejsza odpowiedź wymagałaby więcej informacji z Pani strony.
   Pozdrawiam

 6. Witam. A ja mam jeszcze inne pytanie 😉 Wyrok wydany w marcu 2015, złożona apelacja – odbyła się we wrześniu, została uznana za bezzasadną. Czy w związku z wydaniem wyroku w marcu, ale uprawomocnieniem we wrześniu – można orzec karę łączną na nowych zasadach? Pozostałe wyroki prawomocnie wydane przed 1 lipca.

  1. Witam. Jeżeli nowe brzmienie ustawy będzie korzystniejsze w Państwa przypadku, to tak bym właśnie argumentował.
   Wynika to z cytowanego już we wpisach art. 19 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396)
   w którym jest mowa że „nowych przepisów” nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie ustawy. W podanym przykładzie jedna z kar została prawomocnie orzeczona po 1 lipca 2015 r.

   1. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Nurtuje mnie jeszcze to co Pan napisał tu: „Podlegające wykonaniu, tzn. takie, które nie zostały jeszcze wykonane.” Co z karami które są odbywane w chwili składania wniosku o wyrok łączny (wykonane w części)?

    1. Takie kary będzie można połączyć. W zapisie „podlegające wykonaniu” celem jest wyłączenie kar, które zostały już wykonane w calości.
     Natomiast jeżeli okreslona kara nie została jeszcze wykonana w całości to – oczywiście przy spełnieniu pozostałych przesłanek – będzie można ją połączyć.
     I co ciekawe łączenie kar – ktore nie zostały w calości wykonane – będzie obejmować nie tylko okres kary pozostały do wykonania, ale całą kare jednostkową.
     Tu istotny jest art. 577 KPK (w zw. z art. 568a KPK) zgodnie z którym sąd wymieni okresy zaliczone na poczet kary łącznej.

     1. Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Dzięki Pana blogu rozwiałam swoje wszystkie wątpliwości dotyczące kary łącznej po nowelizacji. Pozdrawiam

 7. Dziękuję za przybliżenie instytucji kary łącznej, problem mnie interesuje z uwagi na sytuację osoby z rodziny, która popełniła czyny (cztery) za które została skazana przed wejściem w życie nowelizacji, ostatni wyrok w styczniu tego roku ( czyn i wyrok, czyn i wyrok – tak cztery razy, kary tego samego rodzaju, najsurowsza dwa lata pozbawienia wolności, ). Interesuje mnie kwestia przepisów przejściowych. Proszę o potwierdzenie jeżeli dobrze rozumiem, że ostatni wyrok musiałby być wydany po 1 lipca 2015 aby zaistniała możliwość orzeczenia kary łącznej. Chyba, że należy wziąć pod uwagę, jeszcze inne okoliczności.
  Pozdrawiam

  1. Kara łączna według nowych przepisów jest możliwa do uzyskania – oczywiście jeżeli są spełnione przesłanki – wówczas, gdy do skazania dojdzie po dniu 01 lipca 2015 r. W przeciwnym wypadku zastosowanie mają przepisu w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. i to te przepisy należy mieć na uwadze przy analizie konkretnego przypadku.
   Pozdrawiam

 8. Witam,
  Panie Mecenasie, mam ogromną prośbę. Czy mógłby mi Pan Mecenas odpowiedzieć na pytanie czy takie wyroki podlegają łączeniu?
  Mój narzeczony wyrokiem z dnia 25 lutego 2009 r. za czyn z art. 178a § 1 Kk został skazany na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata. W okresie próby popełnił przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 Kk, za które został skazany wyrokiem z dnia 7 grudnia 2011 r.na karę 1 roku pozbawienia wolności. Postanowieniem z dnia 1 października 2012 r. zarządzono wykonanie kary 7 miesięcy pozbawienia wolności.
  Obecnie przebywa w ZK. W pierwszej kolejności odbywa wyrok 7 miesięcy pozbawienia wolności.
  Czy teraz po zmianach w Kk mielibyśmy szanse na uzyskanie wyroku łącznego?
  Bardzo dziękuję za informację.
  Pozdrawiam serdecznie.

  1. Dziękuję za zapytanie. Szczegółowe sprawy realizujemy w ramach porad / opinii prawnych lub konkretnych zleceń do występowania przed Sądem. Zapraszam do bezpośrednio kontaktu mailowego lub telefonicznego celem ustalenia szczegółów działania.

 9. czy w przypadku wydania wyroku skazującego na karę bezwzględną przed dniem wejścia ustawy i wydania wyroku przez sąd apelacyjny po 01 lipca ,z której ustawy będę odpowiadał i do którego sądu pisać o wydanie wyroku łącznego?

  1. Dziękuję za zapytanie. Szczegółowe sprawy realizujemy w ramach porad / opinii prawnych lub konkretnych zleceń do występowania przed Sądem. Zapraszam do bezpośrednio kontaktu mailowego lub telefonicznego celem ustalenia szczegółów działania.

 10. Witam, czy Sąd według nowego kodeksu połączy mi wyroki: I- 2003r na 3lata 6miesiecy pozbawienia wolności (warunkowe przedterminowe zwolnienie po 2latach i 3 miesiącach) z II- wyrokiem z 2003 roku na 1 rok pozbawienia wolności ( odbyte w areszcie 1 rok i 2 miesiące) z wyrokiem z 2015roku na 6lat pozbawienia wolności za czyn z 1999 roku czyli przed tymi dwoma wyrokami?

  1. Dziękuję za zapytanie. Szczegółowe sprawy realizujemy w ramach porad / opinii prawnych lub konkretnych zleceń do występowania przed Sądem. Zapraszam do bezpośrednio kontaktu mailowego lub telefonicznego celem ustalenia szczegółów działania.

 11. Witam,
  Panie Mecenasie mam prośbę o opinie, czy w przypadku gdy zapadł wyrok w marcu 2015, złożona apelacja w październiku 2015, przestępstwo popełnione w 1999, poprzedni wyrok już w całości odbyty w 2004 za przestępstwo popełnione w 2000 roku. Od mecenasa dowiedziałam się, że ze znowelizowanej ustawy wynika, że już nie przysługuje wyrok łączny. Pismo o wyrok łączny został już złożony do Sądu, ale z założeniem przez mecenasa że zostanie odrzucone. Nie jestem prawnikiem, ale wg mnie można powołać się jeszcze na art 4KK §1. (nie ma przy nim żadnego wyłączenia)
  Będę ogromnie wdzięczna za odpowiedź, bo nie wiem czy jeszcze powinnam o cokolwiek walczyć.

  pozdrawiam

  1. Witam Panią,
   można probować powołać się na art. 4 k.k.
   Są jednak opinie, że ten artykuł jest wyłączony przez art. 19 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396) – co w Pani przypadku nie byłoby korzystne.
   Na tym etapie proszę czekać, sprawa i tak jest już w sądzie. Jeżeli znajdzie Pani w sobie moc, to proszę podzielić się rozstrzygnięciem jakie zapadnie.
   Trzymam kciuki
   Pozdrawiam

 12. Witam!
  widzę, że wielu osobom pomógł Pana blog, dlatego również chciałabym skorzystać z Pana pomocy. Za kilka dni mam egzamin z prawa karnego, a dokładniej z części ogólnej prawa karnego : jednym z zagadnień jest temat: KARY ZA PRZESTĘPSTWA – jakie weszły zmiany po nowelizacji z 1 lipca br. ? Nie jestem związana zawodowo z Prawem karnym i mam z tym problem, dlatego byłabym wdzięczna za pomoc. 🙂
  Serdecznie pozdrawiam!

  1. Witam!
   Polecam lekturę Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396).
   Jednocześnie życze powodzeniana na egzaminie i
   Pozdrawiam równie Serdecznie

 13. Witam…Tydzien temu kolega dostal pismo z sadu i niestety myslelismy ze jego sytuacja sie polepszy, ale wyszlo inaczej.sad polaczyl wyroki i wyszlo mu 2 lata wiecej do odsiadki. Co mamy teraz dalej robic??bardzo prosze o pomoc

  1. Witam,
   jest to sytuacja o której pisałem przy wyroku łącznym. Niestety połączenie kar nie zawsze prowadzi do polepszenia sytuacji.
   Należałoby się zastawnowić nad innymi rozwiązaniami: np. warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w odbywaniu kary itd.

  2. Witam,
   jest to sytuacja o której pisałem przy wyroku łącznym. Niestety połączenie kar nie zawsze prowadzi do polepszenia sytuacji.
   Należałoby się zastawnowić nad innymi rozwiązaniami: np. warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w odbywaniu kary itd.

 14. Witam bardzo rzeczowo opisane wszystko mianowicie mam pytanie mój konkubent ma 2 wyroki 1,2 i 1,6 ale też ma wyrok za niekontaktowanie się z kuratorem wyrok na 2 lata w zawieszeniu minął 13.12.15 r
  I teraz pytanie czy usiąść czekać pół roku aby pisał o łączny czy może pisać teraz ? Bardzo mi zależy na odpowiedzi

 15. Witam,
  Nawiązując do zapytania w listopadzie odnośnie wyroku łącznego w którym w którym jeden wyrok zapadł po 1 lipca 2015 za czyny popełnione w 1999 roku, a drugi był w całości odbyty Sąd wydał wyrok łączny na starych zasadach zgodnie z art 4KK §1., bo są względniejsze. Na szczęście nie posłuchałam mecenasa.
  Sąd nie miał najmniejszych wątpliwości i nie powoływał się na art. 19 jako wyłączenie

  pozdrawiam

  1. Witam,
   cieszę się zatem że również i na Pani terenie są składy sędziowski, które przedkładaja art. 4 kk przed art. 19 z uwawy zmieniającej.
   Opisany przez Panią kazus potwierdza zasadę, którą się kieruję – trudne sprawy należy traktować nie jako problem, lecz jako wyzwanie na które odpowiadam.
   Pozdrawiam

 16. Witam,mam takie pytanie mąż odsiaduje wyrok z 2009r 3.5lat,wczoraj dowiedział się ze dojdzie mu jeszcze jeden wyrok 4mc i moje pytanie jest takie czy można te kary połączyć i jakie są szanse ze sąd trochę zmniejszy wyrok do odsiadki.

  1. Witam,
   za mało informacji aby odpowiedzieć na pytanie.
   Zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego – decyduję szczegóły

 17. Witam ! Bardzo fajny blog. Wyjaśnia wiele wątpliwości 😉
  Czeka Nas kolejna nowelizacja od 1 kwietnia… czekam na dalsze wpisy ! 😉

  Pozdrawiam serdecznie 😉

  1. Witam Panią,

   dziękuję za miłą opinię. Dokładnie tak jak Pani pisze – analizowałem w postach także projekt nowelizacji – cóż jest interesujący…
   Pozdrawiam równie Serdecznie

 18. Panie Pawle, wracam na Pański blog ponownie. Po wyroku łącznym dostałam informację od adwokata, że wyrok w zawieszeniu nie mógł być połączony z karami bezwzględnymi, ponieważ nie podlega on wykonaniu. Okres próby się nie skończył. Jest to według mnie dziwne rozumowanie (lub ja dziwnie rozumuje). Kiedy więc zastosowanie ma art.89 par.1b KK?

  1. Witam,
   jak zwykle decydują szczegóły – jeżeli kara w zawieszeniu nie została uwzględniona w wyroku łącznym łącznym to powód – zapewne był inny.
   Wynika to z porównania art. 85 par. 2 i 89 par. 1. Ten drugi jest wyjątkiem od tego pierwszego, że połączeniu podlegają tylko kary podlegające wykonaniu

 19. Witam. Jeżeli mogę,chciałabym również skorzystać z Pana pomocy. Bardzo mi na tym zależy. Otóż sprawa wygląda następująco; mój mąż odbywa kare pozbawienia wolności 2,5 roku. Są to dwa wyroki. W marcu ubiegłego roku został skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolnosci art,158 i wówczas odwieszono mu kare 1 roku (wyrok z 2012 r. art.178a§1kk) Czy w tej sytuacji moze ubiegać się o połączenie tych kar? Bardzo proszę o odpowiedz ;-(

 20. Witam Panie Mecenasie. Zanim opiszę Panu swoją sytuację związana z moimi karami pozbawienia wolności jak również nie zapadłymi jeszcze wyrokami chciałbym zadać Panu jedno pytanie.
  Mianowicie:Czy to prawda że z dniem 01.04.2016r. zostały kolejny raz zmienione przepisy dotyczące kar lacznych? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

 21. Dzień dobry mam pytanie odnośnie kary łącznej czy jest możliwe żeby do kary łącznej jest możliwość zastosowania starych przepisów a już wyjaśnie o co chodzi w lipcu 2003 roku zostałem aresztowany za przestępstwa z 2000/2001 roku w tamtym czasie miałem jedną sprawe która się skończyła nieprawomocnym wyrokiem 7lat pozbawienia wolności ja po 5,5 roku wyszłem z aresztu ale jeszcze w zanim opuściłem areszt zostały mi postawione dwukrotnie zarzuty a już po wyjściu jeszcze jeden raz postawiono mi zarzuty wszystkie wychodziły z tego samego śledztwa na podstawie zeznań świadka koronnego , które złożył w 2002 roku już po wyjściu zakończyła się pierwsza sprawa prawomocnym wyrokiem 5 lat jednak część sprawy skierowali do ponownego rozpatrzenia tak będąc na wolności miałem 4 sprawy dwie w Częstochowie dwie w Katowicach pierwsza skończył się ta co wróciła do ponownego rozpatrzenia i tam dostałem 4 lata wtedy się postarałem o wyrok łączny który był 7 lat reszte kary została mi zawieszona i to odbyłem w całości potem się skończyły dwie sprawy w katowicach z jednej wyszedłem na czysto z drugiej dostałem kare w zawieszeniu 1,2 lata na 4 lata wyrok uprawomocnił się 10-2015 r no i z ostatniej sprawy dostałem 3,5 roku do odsiadki i jęśli teraz nie dostane kary łącznej to będę musiał iść siedzieć na co najmniej 32 miesiące bo ma art 65kk a gdybym dostał łączny np 10 lat too wokande moge się starać po 22 mięsiącach. Nadmieniam że nigdy wcześniej ani póżniej nie byłem karany areszt przerwał mi studia teraz pracuje opiekuje się schorowaną mamą idla mnie wyrok łączny jest szansą na to żeby pozostać na wolności

  1. Witam,
   szanując zaufanie i pieniądze Klientów, którzy powierzyli mi swoje sprawy – zapraszam Pana do kontaktu mailowego lub telefonicznego w celu omówienia zakresu usługi.
   Opinia prawna w sprawie pozwoli rozwiać wątpliwości

 22. Witam, mam pytanie. Mój konkubent trafił znowu do więzienia (znowu, bo w 2014.12.03 stamtąd wyszedł, odsiadując 6 lat.) Tym razem za rozbój. On w sumie ma kilka wyroków
  1; 3miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności i jakieś tam prace społeczne do odrabiania- wyrok z września 2015r za kradzież
  2; 2miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności, prace społeczne, leczenie zobowiązane- wyrok z końca marca 2016r za zniszczenie mienia
  3; 3 kwietnia 2016r dokonał rozboju, pobił i okradł jakiegoś człowieka, za to dostał sankcję na 1 miesiąc i przebywa w areszcie. Będzie traktowany jako recydywa i grozi mu od 2-12lat pozbawienia wolności. Moje pytanie brzmi, czy te wyroki da się jakoś połączyć?? Jeżeli się da to połączyć to ile lat w sumie może spędzić za kratkami??

  1. Witam,
   szanując zaufanie i pieniądze Klientów, którzy powierzyli mi swoje sprawy – zapraszam Panią do kontaktu mailowego lub telefonicznego w celu omówienia zakresu usługi.
   Opinia prawna w sprawie pozwoli rozwiać wątpliwości

 23. Witam rozumiem ze po nowelizacji jeżeli odbywałem karę od 2006r do 2010r a w wyniku zmian zostały wykryte kolejne przestępstwa identyczne z lat 2004-2005 które przeplatają się z tymi za które juz odbyłem karę będę odbywał ja poraz kolejny od nowa bez możliwości ich nawet zsumowania by muc staraz się o warunkowe zwolnienie nadmieniam ze porostu sprawa toczy się od 2009r a dopiero teraz zapada wyrok. Proszę o odpowiedź Robert

  1. Witam,
   szanując zaufanie i pieniądze Klientów, którzy powierzyli mi swoje sprawy – zapraszam Pana do kontaktu mailowego lub telefonicznego w celu omówienia zakresu usługi.
   Opinia prawna w sprawie pozwoli rozwiać wątpliwości

 24. Dzień dobry.
  Przed nowelizacją ustawy, odrębnym wyrokiem łącznym osadzony został skazany na karę 25 pozbawienia wolności (przy zastosowaniu absorpcji) na zasadach obowiązujących do 1 lipca 2015r- czyli wyrokiem łącznym zostały objęte wszystkie wyroki jednostkowe, które spełniały warunki.
  Z uwagi na uprawomocnienie się kolejnego wyroku, zachodzi konieczność wydania kolejnego, odrębnego wyroku łącznego.
  Ponieważ od momentu popełnienia czynów, do chwili obecnej upłynęło 15 lat, na jakiej podstawie sąd określi, które kary ujęte w poprzednim wyroku łącznym zostały już wykonane? I czy w tej sytuacji, przy wydawaniu kolejnego wyroku łącznego będzie obowiązywała ustawa względniejsza, czy sąd może zastosować tzw: „zbieg wyroków łącznych”

  Ps. Pana blog jest skarbnicą wiedzy,

  1. Witam,
   szanując zaufanie i pieniądze Klientów, którzy powierzyli mi swoje sprawy – zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego w celu omówienia zakresu usługi.
   Opinia prawna w sprawie pozwoli rozwiać wątpliwości, tym bardziej, że pytań jest co najmniej kilka i dotyczą zagadnień intertemporalnych – czyli niełatwych

 25. Proszę o pomoc wyrok łączny pierwsza zawieszona okres próby do 2019 r druga część to odsiadka 2 lata nawet nie dwa 1,5bo zaliczone zostało 5 miesięcy

  1. Witam,
   szanując zaufanie i pieniądze Klientów, którzy powierzyli mi swoje sprawy – zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego w celu omówienia zakresu usługi.
   Opinia prawna w sprawie pozwoli rozwiać wątpliwości

 26. Czy może zapaść tak niekorzystny wyrok łączny tą sama sygnatura jedna część zawieszona w drugiej części wyrok 2 lat

  1. Witam,
   szanując zaufanie i pieniądze Klientów, którzy powierzyli mi swoje sprawy – zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego w celu omówienia zakresu usługi.
   Opinia prawna w sprawie pozwoli rozwiać wątpliwości

 27. Witam! Mam kilka pytań odnośnie kodeksu karnego międzynarodowego…udzieli mi Pan kilku informacji? Chodzi mi konkretnie o to czy da się przenieść lub przekształcić wyrok np. niemiecki na wyrok polski? Jak tak to jakie są procedury?

  1. Tak, takie możliwości istnieją – tutaj słynny kazus Jakuba T. – obywatela Polski, który na terenie Anglii został skazany na podwójne dożywocie za przestępstwo gwałtu. Kara znacznie wyższa aniżeli w k.k. + kara w Polsce nieznana.

   Co do szczegółów, to zapraszam do kontaktu mailowego – celem ustalenia zakresu pomocy w sprawie i warunków współpracy

 28. Witam Pana Mecenasa

  Następująca sprawa

  W 2010 roku zostałem aresztowany na cztery miesiące do lutego 2011
  W 202 roku zostałem zatrzymany na jeden dzień.
  Sprawa karna wyrok 1 rok i 3 miesiące na 3 lata zawieszenia.
  Wyrok ogłoszono 2012 roku , apelacja podtrzymana wyrokiem z pierwszej instancji w 2012
  Sprawa z 2010 koniec listopada 2015 do odsiadki 6 miesięcy i dozór elektroniczny.
  W 2016 kwietniu apelacja , wyrok podtrzymany z pierwszej instancji.

  Pytanie czy jest sens składania wniosku o łączną karę .

  Z góry dziekuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam
  Maks

  1. Witam, pomimo dłuższego opisu jest on zbyt ogólny – brakuje szczegółów związanych ze sprawą, aby móc odpowiedzieć.
   Polecam kontakt telefoniczny / mailowy

 29. Wita, blog świetny !! Bardzo przydatny, ale chciałabym się jednego upewnić… Mój chłopak miał zawiasy, które się skończyły (ok. 8 lat temu), w między czasie małe wykroczenia, godziny do odpracowania, nigdy nie był skazany za kradzież, aż do listopada 2015 roku. Czy jest możliwość połączenia czegokolwiek tutaj ? Ludzie mówią, że najprawdopodobniej będzie miał nadzór elektryczny, ja się na tym totalnie nie znam, a planujemy wyjechać na kilka miesięcy za granicę i chciałabym się upewnić czy jest możliwość połączenia mu kar i dać nadzór… Z góry dziękuję za odpowiedź !

  1. Witam, wstępnie wydaję się, że nie ma w tej sprawie możliwości połączenia kar.
   Natomiast połączenie kar jest jedną z metod optymalizacji kar – nie jest to metoda jedyna.
   W zakresie szczegółów polecam kontakt

 30. Dzień dobry. Trafiłam przypadkiem na Pana blog i jestem pełna uznania, rozwiał wiele moich wątpliwości ale nie najważniejszą ponieważ ciągle mam obawy i zależy mi tylko na odpowiedzi: tak/nie. Mój mąż odsiaduje wyrok w zakładzie karnym za art. 62.2 – 2,5 roku i w lutym tego roku powinien opuścić ZK. W międzyczasie trafiła do sądu sprawa z 2000 roku za wyłudzenie kredytu bankowego- zasądzono 1 na 5 lat i 600 zł grzywny (sprawa odbyła się w lutym tego roku). Mąż 29.04 dostał kolejny wyrok za to samo – 62.2 i zasądzono wobec niego 10 miesięcy pozbawienia wolności w tym jeden miesiąc ma odsiedziany na sankcji w Areszcie Śledczym. Niedawno dowiedział się, że od lipca 2015 roku wprowadzają obligatoryjnie wyroki łączne, nie trzeba się o nie starać. Na każdym forum dostaję sprzeczne informacje, mąż też nie słucha samozwańczych adwokatów z zakładu bo każdy mówi co innego… Czy w naszym przypadku jest możliwe zastosowanie wyroku łącznego i czy odwieszą wyrok za kredyty? Moim zdaniem, nie są to zbiegające się przestępstwa, czy to ma coś wspólnego ze sobą? Czy kłamstwem jest możliwość połączenia wyroków za 62.2 a wyłudzenie zostanie zawieszone czy to tylko moje nadzieje? Dziękuję serdecznie za odpowiedź, pozdrawiam.

  1. Witam Panią – absolutnie wstępnie wydaje się, że będzie potencjał dla wystąpienia z wnioskiem o karę łączną – ale proszę tą informację traktować jako absolutnie niepotwierdzoną, bowiem w podanym przez Panią opisie brakuje istotnych szczegółów, których nie chcę poruszać na forum.

   Zapraszam Panią do kontaktu mailowego – w sprawach jak ta przez Panią opisana, sporządzam opinie prawne, a w przypadku zaistnienia przesłanek, wniosek o połączenie kar.

   Pozdrawiam

 31. Mam znajomego ma 3 sprawy roku po roku i go zatrzymali listy goncze teraz czeka na sprawy wszystko kradzieze laczna kara bedzie ??

  1. Za mało informacji.
   Możliwość kary łącznej jest uzależniona m.in. od czasu kiedy przestępstwa zostały popełnione, kiedy zapadły wyroki w sprawach itd.
   Kontakt bezpośredni w sprawie i opinia prawna pozwolą rozwiać wątpliwości

 32. Wyrok łączny. Wydany przez Sąd Okręgowy. Apelację złożył adwokat, prokurator się nie odwoływał. Na sprawie apelacyjnej adwokat wnosił o pełną absorpcję, a prokurator o uchylenie wyroku i przekazanie do ponownego rozpatrzenia. Czy Sąd może (mimo braku apelacji prokuratora) przychylić się do jego wniosku? Czy w przypadku przychylenia się do przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia, może być wydany wyrok wyższy aniżeli za pierwszym razem (przypominam, że odwołała się tylko obrona)?

  1. Szanowni Państwo – szanując pracę innych Adwokatów oraz swoją, chciałbym zwrócić uwagę, że inni Adwokaci działają w ramach udzielonego im zlecenia i ja również.
   Nie włączam się w sprawy w których jest ustanowiony inny Adwokat.
   Klucz to: m.in. bezwzględne podstawy uchylenia orzeczenia oraz tzw. pośredni zakaz reformationis in peius

 33. Witam Panie Mecenasie
  Moj maz obecnie przebywa w ZK mial ekstradycje z UK do Polski.Za granica przebywal pod dodzorem elektronicznym przez ok.16 miesiecy okazalo sie ze sad w Polsce nie chce mu zaliczyc branzolety na poczet kary,motywujac tym iz byl to dodzor policyjny a nie elektroniczny.Dodam ze maz nie mogl w okreslonych przez sad brytyjski oposzczac domu , nie mogl oposzczac miasta 24h na dobe mial miec wlaczony tel oraz cala aparature z tym zwiazana mial podloczona w domu.Moje pytanie brzmi co zrobic zeby sad w Polsce mu to zaliczyl?
  Odnosnie kary lacznej to ma 3 wyroki z czego kilkanascie lat lemu czesciowo odbyte dwa sa polaczone wyrokiem prawomocnym bodajze z roku 2006 czy mozemy sie ubiegac o polaczenie tych wyrokow?
  Dziekuje z gory za odpowiedz i swietny blog.

  1. Witam – za docenienie mojej pracy – dziękuję.
   Kontakt w sprawie i zlecenie pozwoli wyjaśnić sytuację.
   Pozdrawiam

 34. witam.
  zostaly mi odwieszone dwa wyroki z 2011 roku popelnione w tym samym miesiącu i roku.
  czy mogę składać z wolności o wyrok lączny z pełną absorbcją i czy zostanie mi zaliczona uregulowana grzywna na poczet kary.
  pozdrawian
  m
  sebastian

 35. Witam serdecznie.W lutym tego roku mój mąż rozpoczął odsiadywać wyrok pozbawienia wolności na 4 miesiące.W międzyczasie został mu odwieszony wyrok z tego samego paragrafu w wysokości 1roku. W marcu mąż złożył wniosek o łączny ale chwilę obecną nie ma jeszcze wyznaczonego terminu sprawy. Czy ma jeszcze jakieś znaczenie ten łączny skoro w międzyczasie jeden wyrok został już odsiedziany?

 36. Witam pana, znakomity blog krótko i na temat ale Sądy to drugi temat. Prawdę mówiąc jest dużo
  haczyków w naszym polskim prawie karnym którymi Sądy się kierują, czyż nie mam racji ?.
  Pozdrawiam

  1. Witam – zgadzam się, że w każdej dziedzinie prawa jest mnóstwo niuansów – Pozdrawiam

 37. Witam. Jeżeli mój parter pierwszy wyrok miał w tz zawiasach popełnił podobne przestępstwo w okresie próby i dostał za nie 18 miesięcy które aktualnie odsiaduje. To czy automatycznie zostanie mu odwieszone to pierwsze? Jeżeli tak to czy po połączeniu wyroków będzie się mógł starać o przedterminowe zwolnienie gdyż mamy w domu niepełnosprawne dziecko. Dziękuję Magda

 38. Witam mam pytanie muj partner ma 3wyroki karne i 4 wykroczenia w obecnej chwili jest w zakładzie karnym gdzie spedzi rok.chciałabym sie dowiedziec czy moze skorzystac z pełnej absorcji.

 39. Dzień dobry,
  a które kary (i dlaczego) można połączyć, gdy mamy trzy PW:
  jedno odbywane od 2010 r., orzeczone koło 2010 r.,
  jedno, które nawet nie zaczęło być wykonywane, orzeczone koło 2010 r.,
  jeden wyrok pozbawienia wolności z czyn z art. 242 § 3 (czyli popełniony na przerwie w karze) popełniony w 2013, orzeczony w 2016 r.
  Czy wszystkie trzy wyroki można połączyć? Proszę o pomoc, bo nie ogarniam tych przepisów i z góry dziękuję!

 40. Dzień dobry, ja mam pytanie co do kary mieszanej. Mój brat otrzymał na posiedzeniu sądu wyrok 4 miesięcy ograniczenia wolności. Odbył tę karę w całości w systemie dozoru elektronicznego. Po zdjęciu opaski okazało się, że jednak otrzymał karę mieszaną czyli 4 miesiące ograniczenia wolności, 3 miesiące pozbawienia wolności plus godziny do odpracowania ( o tym poinformowała go P. kurator). Jak to jest z tą karą mieszaną? i czy można uzyskać w sądzie odpis orzeczenia? Jeśli tak to ile to może trwać?

 41. Witam mam pytanie. Mojemu partnerowi sad zbil wyrok z 8 lat na 4 jak napisal o łącz, lecz pani prokurator sie odwolala i zazadala 7 lat poniewaz sad dal za maly wyrok na jego czyny. Czy jedt taka mozliwoac zeby sad sie przychylil do tego??

  1. Witam, oczywiście jeżeli apelacja została złożone na niekorzyść Pani Partnera, to taka możliwość istnieje. W takiej sprawie warto sporządzić odpowiedź na apelację

 42. Witam,dzisiaj mąż miał posiedzenie w sprawie łączenia kar,odbywa karę 3.6mc z 2009 roku i do tego doszło mu z tego roku 4 Mc odsiadki,sąd odjąć mu tylko 3mc a dołożył jeszcze jeden Mc odsiadki czyli ma 3 lata i 7m czy tak można ?Czy można odwołać się od tego?Dziękuję za odp

  1. W przypadku kar jednostkowych 3 lata i 6 miesięcy oraz 4 miesięcy kara łączna może wynosić od 3 lat i 6 miesięcy do 3 lat i 10 miesięcy. Zatem wymierzona kara łączna 3 lata i 7 miesięcy mieści się w danym przedziale. Czy sąd zasadnie przyjął taki wymiar, a nie 3 lata i 6 miesięcy nie jestem w stanie na obecnym etapie ocenić, ponieważ nie znam sprawy. Należy wystąpić o uzasadnienie wyroku i zastanowić się nad ewentualną apelacją.

 43. Witam mam pytanie . Mój partner obecnie przebywa w zk i stara się o karę łączną chodzi mi o pełną absorcjie pierwsza sprawa zaczeła się 2002 r a skończyła się jako ostatnia w 2013 r w między czasie popełnił jeszcze trzy inne przestępstwa które zakonczyły się prawomocnymi wyrokami (są nie duże) więc chciałam się zapytać czy te kolejne kary można włączyc pod tą pierwszy wyrok żeby była jedna kara dziękuje za odp

 44. Witam serdecznie,chciałam zapytać o taką sytuację- brat dostał wyrok w Polsce w zawieszeniu i niestety popełnił podobne przestępstwo za granicą.Tam jeszcze wyrok nie jest prawomocny-ale jeśli karę wydaną przez sąd innego państwa będzie odsiadywał w Polsce to czy jest prawdopodobne,że kara z Polski również zostanie orzeczona do wykonania?Dziękuję

 45. Dzień Dobry,
  Mój chlopak odsiaduje kare pozbawienia wolnosci. Bez konsultacji z adwokatami napisaliśmy razem wniosek, przepisałam na komputerze, zawiozłam na widzenie, na którym podpisal wniosek skazany i zaniosłam do sądu. Czy taki wniosek bedzie rozpatrzony? We wniosku podałam adres jego zameldowania oraz podkreslilam ze obecnie przebywa w ZK w Pińczowie. Czekamy juz 1.5 miesiąca i nic, nie wiemy też gdzie przyjdzie jakas informacja… PROSZE O POMOC.

 46. Witam, mam pytania dotyczące art. 89 a KK. Skazany posiada wyrok wydany na podstawie art. 60 KK, został mu on odwieszony i aktualnie odbywa swoją karę. Posiada kilka innych wyroków bezwzględnego pozbawienia wolności. Wszystkie kary podlegają łączeniu. Czy na podstawie art. 89a par. 1 sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej? Czy fakt, ze owa kara została odwieszona wyklucza taka możliwość?

  1. Szanowni Państwo Kancelaria nie udziela bezpłatnych porad prawnych, a już na pewno nie w przypadku, gdy pytania są sformułowane z tak wielką atencją – aby nie powiedzieć pietyzmem – jak powyżej.

 47. To jakie wyroki podlegają łączeniu według nowelizacji. Brat ma wyrok z przed 3 lat odwieszony 8 mies z powodu popełnienia w okresie recydywy przestępsta(chyba dobrze to ujelam), 1 rok sprawa sądowa 27 czerwca 2016 i kolejny 8mies ma bo 30czerwca2016 popełnił to samo a uzgodniłdobrowolne poddanie się karze z prokuratorem więc na sprawe go nie doprowadzali 8lipca2016 na sprawe

 48. Witam,
  Prosze o odpowiedz, a mianowicie przedstawię sprawę. Mój brat odsiaduje wyrok 3,5 roku z tego przesiedzial(13miesiecy) i wlasnie mu przyszło zarządzenie wykonania kary, odwiesili mu (6miesiecy)wyrok w zawieszeniu art.280,którym był skazany na rok przed tym wyrokiem co teraz odsiaduje. W tym wyroku 3,5 roku jest tez miedzy innymi art. 280. Dodam iż ten duzy wyrok jest z sadu okręgowego a ten co odwiesili z sadu rejonowego. Pytanie czy te wyroki może sąd złączyć ? Z gory Dziekuje za odpowiedz, pozdrawiam

 49. Szanowny Panie mecenasie mam do Pana pytanie na które nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Mój mąż został aresztowany w Londynie, europejskim nakazem aresztowania. W Polsce został wydany wyrok 4lata i 6mies. jest on prawomocny ( z dn. 14.03.16r.) lecz dn. 22.12.16r został skazany prawomocnym wyrokiem na 5lat i 6mies czy jest możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o wyrok łączny i tym samym anulowanie europejskiego nakazu aresztowania. Jeżeli tak to czy anulowanie ENA nastąpić może w momencie złożenia ww wniosku czy w chwili jego rozpoznania i zakończenia przez sąd? Proszę o odpowiedź i pomoc. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

  1. Witam, ewentualna możliwość połączenie wyroków nie ma bezpośredniego wpływu na ENA. Pytanie jakie postępowania dokładnie były podstawą wydania ENA – czy są również inne postępowania jeszcze w toku? W zakresie szczegółów byłby wymagany kontakt z Kancelarią. Dane teleadresowe dostępne na niniejszej stronie.

   1. Szanowny Panie mecenasie chodzi o postępowanie karne mąż w tej chwili ma dwa wyroki prawomocne które zapadły w sądzie Apelacyjnym w Katowicach jeden w wymiarze 4lata i 6miesięcy z dnia 14.03.2016r do tego zastosowany jest ENA i drugi 5lat i 6 miesięcy z dnia 22.12.2016r. żadne postępowanie przeciwko mężowi nie toczy się.

    1. W takich sprawach konieczny jest kontakt z Kancelarią – forum nie będzie najlepszym rozwiązaniem

 50. Dzień dobry mam pytanie zostałem skazany kolejno na rok i 8 miesiecy , rok i 6 miesiecy i 11 miesiecy wszystkie te kary były w zawieszeniu za mienie i ostatniaą dostałem 8 miesiecy do odsiatki też za mienie puzniej obligatoryjnie tamte mi poodwieszali teraz pisałem o wyrok łączny i tutaj mam pytanie jeśli śad wezmie pod uwagę prawo apsorbcji to ktura z tych kar jest najwyszsza ta co wcześniej była w zawieszeniu czy ta na sztywno bez zawiasów????

 51. Szanowny Panie Mecenasie,
  gratuluję poważnego podejścia do prowadzonego bloga- począwszy od kompendium wiedzy, a skończywszy na szybkości odpowiedzi na poruszane problemy.
  Chcę dołączyć do dyskusji z następującym problemem:
  czy złożenie wniosku o wyrok łączny wstrzymuje wykonalność kary bezwzględnego pozbawienia wolności? przecież zachodzi możliwość pełnej absorbcji…
  pozdrawiam,
  Krzysztof

 52. WITAM MÓJ PARTNER ODSIADUJE WYROK POZBAWIENIA WOLNOSCI W WYSOKOŚCI 6 MCY DO TEGO DOSZŁO MU 7MCY, 8MCY I 6MCYW SUMIE 27 MIESIĘCY Z ART 244 KK. NAPISAŁ O WYROK ŁĄCZNY I JAK TO PANA ZDANIEM WYGLĄDA. DZIĘKUJE ZA ODPOWIEDZ, POZDRAWIAM.

  1. Witam, jeżeli poświęciła Pani czas na zapoznanie się z moimi artykułami, to wie Pani że sprawa o tzw. „złącz kar” zależy od kilku / kilkunastu punktów, które muszą zostać spełnione.

   W podanym przez Panią pytaniu, brak informacji koniecznych. W przypadku woli uzyskania precyzyjnej informacji, odsyłam do zakładki porady prawne online.

 53. Mam pytanie mój mąż trafił na zakład karny 23 października odwieszono mu 8 wyroków czyli łącznie 7 lat i 4 miesiące jak można dowiedzieć się czy może się starać o łączny wyrok i czy łączą się te wyroki wszystkie bo ja się nie znam na tym mam jego kartę karna za co ma wyroki jakie artykuły ile dostał kiedy je popełnił i kiedy zapadł wyrok.

  1. Witam, karta karna jest pomocna w analizie, ale nie jest wystarczająca. Potrzebne są również odpisy / kopie wyroków. Dalsze działanie – w tym ustalenie konkretnego planu działania – jest to typowa „robota prawnicza”. W ramach udzielonych zleceń Kancelaria prowadzi takie sprawy.

   1. karte karna posiadam wyroki się łaczą prawdopodobnie bo to sa z art. 280 , art.280 z 1,art.286 z1,art.217,art.278,art. 157z1 i art. 158 z1 w niektórych wyrokach miał grzywnę i te grzywnę są zapłacone czyli grzywnę wykonano czy np. jeśli wykonał grzywną to dalej podchodzą pod łączenie .

  1. Witam, to zależy czy chodzi o trzy odrębne czyny, czy jedno zachowanie, które wyczerpało znamiona kilku przestępstw?

 54. łącznie ma wyroków z tych artykułów co wypisałam 8 tylko ze w 2 lub 3 wyrokach miał grzywna też i ta grzywną zapłaciliśmy czy po zapłaceniu tej grzywnej dalej można łączyć wyroki te czy nie

  1. Grzywna zapłacona nie podlega wykonaniu, a zatem i łączeniu. W pozostałym zakresie rekomenduję kontakt z adwokatem w Państwa mieście lub z naszą Kancelarią online, bowiem na podstawie przedstawionych przez Panią informacji odpowiedź nie jest możliwa.

 55. Witam chciałam się dowiedzieć ile może dostać mój partner po wyroku łącznym z wyroku pierwszy był 8 miesięcy a drugi rok

  1. Witam, sąd będzie się poruszać w wymiarze od 12 miesięcy do 20 miesięcy. Proszę dać znać jak sprawa się ułożyła

 56. Witam, chciałbym się dowiedzieć kiedy kończy się kara wydana w wyroku łącznym: pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata? 3 lata liczymy od daty wydania wyroku łącznego, czy od daty ostatniego wyroku, który obejmował wyrok łączny?
  Wyrok łączny wydano 8 marca 2016, natomiast wyroki które uwzględniał 10 stycznia 2015 (2 lata w zawieszeniu) oraz 21 kwietnia 2015 (3 lata w zawieszeniu)
  Zatem kara kończy się po 3 latach od 8 marca 2016, czy 21 kwietnia 2015?
  Z góry dziękuję i pozdrawiam.

  1. Witam,
   w przypadku łączenia kar warunkowo zawieszonych, sąd w wyroku łącznym orzeka na nowo okres próby. Zatem wcześniejsze okresy próby nie będą mieć w tym kontekście znaczenia.
   Okres próby kary łącznej warunkowo zawieszonej biegnie od wyroku łącznego, nie od wyroków będących podstawą dla kar jednostkowych, które „złożyły” się na karę łączną.

 57. Dzień dobry,
  Panie Mecenasie, czy to prawda, że w przypadku wydania wyroku łącznego, nie zalicza się do niego, odbywania kary w zakładzie karnym które miało miejsce do czasu wydania tego wyroku łącznego? Czyli taki delikwent „siedzi” 2 lata za owe przestępstwa, dostaje teraz wyrok łączny np. 7 lat i te 2 lata mu się nie wliczają jako odbyta kara?

  1. Witam Pana,
   2 lata nie podlegają zaliczeniu, jeżeli skazany już tą karę odbył w 100% zanim zapadł wyrok łączny [taka kara jednostkowa – według nowych przepisów – nie podlega, wówczas łączeniu]. Jeżeli kara jednostkowa nie została odbyta w całości i w danej sprawie podlega łączeniu, to wówczas – zgodnie art. 577 k.p.c. [ W wyroku łącznym należy, w miarę potrzeby, wymienić okresy zaliczone na poczet kary łącznej ] należy dany okres wymienić. Nie jest to jednak przepis bezwzględnie obowiązujący – sformułowanie „w miarę potrzeb” – dlatego sądy stosują go przede wszystkim do zaliczenia zatrzymania, tymczasowego aresztowania. Nawet jednak jeżeli tych zaliczeń nie będzie, to kara odbyta obniża wymiar czasu pozostałego do odbycia.

   1. Dziękuję. Ostatnie pytanie- napisał Pan „według nowych przepisów” – jakkolwiek pytanie to będzie dziwne: mówimy o przepisach od 2018 roku jako nowych w tym zakresie?

    1. Nowe przepisy tj. regulacja dotycząca kary łącznej obowiązująca od 1 lipca 2015 r. W 2015 r. miała miejsce zupełna zmiana zasad kary łącznej i pomimo, że od tego okresu mija już 3 lata – to nadal w żargonie prawniczym mawia się o nowej regulacji dotyczącej tej materii.

 58. Witam,
  Chcialam spytac, czy po absorpcji wyrokow (dwa powyzej 2 lat), mozna ponownie zawiesic wyrok?

 59. Syn obecnie odbywa karę łączną 2 lata 10 miesięcy pozbawienia wolności zasądzoną w 2016 roku za przestępstwa przeciwko mieniu. Podczas odbywania kary w 2016 zasądzono mu, oddzielnym wyrokiem z art 278 kk, ograniczenie wolności w wymiarze 20 godz miesięcznie przez 2 lata. Wykonanie prac społecznie użytecznych zawieszono do momentu opuszczenia ZK.
  Niedawno do Sądu wpłynął wniosek o połączenie obu wyroków, choć pierwotnie na wniosek kuratora wykonanie prac społecznie użytecznych zawieszono. Dodam, że koniec obecnie odbywanej kary upływa w dniu 06.12.2018 i ma szansę na przedterminowe zwolnienie za dobre sprawowanie.
  Czy jest możliwe połączenie obu wyroków?
  – prac społecznych, których wykonanie wcześniej zawieszono,
  z tym który obecnie odbywa, czyli karą pozbawienia wolności?
  i może się spodziewać, że prace społecznie użyteczne zostaną zamienione na kare pozbawienia wolności i wyrok zostanie podwyższony? czy wchłonięty?
  Czy wniosek może zostać odrzucony i prace społecznie pozostaną zawieszone do momentu wyjścia?

  1. W razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności.

   Kara ograniczenia wolności zostanie zamieniona na karę pozbawienia wolności. Czy Sąd zastosuje zasadę pełnej absorpcji, asperacji czy kumulacji jest uznaniem sędziowskim. Rolą obrony jest jednak, aby to uznanie sędziowskie było maksymalnie korzystne dla osoby, której sprawa dotyczy, a w przypadku wyroku niekorzystnego poddanie go nadzorowi Sądu wyższej instancji.
   Podsumowując – pomimo, że sprawa została wszczęta z urzędu, należy w niej aktywnie uczestniczyć.

   1. Witam! 🙂
    Bardzo dziękuję za odpowiedź i proszę o potwierdzenie lub nie mojego rozumowania

    W art 85, 86, 87 i 89 dotyczącym łączenia kar Ustawodawca w sposób wyraźny akcentuje wymóg wykonalności kar.
    Kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, nie jest karą wykonywaną dopóty, dopóki nie spełnią się ustawowe przesłanki do zarządzenia jej wykonania.
    Czy ma to zastosowanie do kar ograniczenia wolności? Jeśli zawieszono wykonanie tej kary do czasu opuszczenia Zakładu Karnego? Czy można powiedzieć, że nie jest karą wykonywaną, a zatem nie może być łączona?

     1. Witam ja mam takie pytanie . W 2016 r. dostałem pismo z Sądu że będę mieć wokandę o wyrok łączny ponieważ zostałem skazany za 3 przestępstwa z podobnego art . 1)-6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem ART- 278 2)-7 miesięcy z 244 KK zawieszeniem i 3)-12 miesięcy z zawieszeniem ART 286 KK Te 3 wyroki były popełnione w 2013 r. Sad tak długo czekał z terminem posiedzenia że w 2017 2 w wyrokach mniejszych pokończyły mi się dozory , został ten 3)-12 miesięcy ale Sąd nie uchylił postanowienia tylko wydał wyrok 12 miesięcy bez warunkowego Sąd Apelacyjny zmienił ten wyrok w 06.2018 na karę 6 miesięcy . W czasie kiedy czekałem na termin posiedzenia popełniłem kolejne przestępstwo z tego samego artykułu 286 kk zostałem skazany w 2017 w październiku na 10 miesięcy bez warunkowego . Obecnie mam pracę złożyłem wniosek o odroczenie dostałem odmowę . Złożyłem nowy wniosek o wyrok łączny ponieważ na wokandzie o dozór elektroniczny podpowiedział mi tak Pan prokurator . Mam pytanie czy wyrok nowy łączny będzie mi wydawał Sąd w mojej miejscowości zameldowania czy ten który wydał mi nowy łączny ponieważ ten łączny jest ostatnim skazującym wyrokiem . Wyrok łączny wydaje Sąd I instancji czyli napewno nie będzie to Apelacyjny a karę 10 miesięcy dostałem w 2017 przez Sąd okręgowy w mojej miejscowości a 6 miesięcy w 2018 w innej . Więc na co mogę liczyć i który Sąd będzie mnie orzekać z góry dziękuję za odpowiedź . Pozdrawiam Artur

     2. Witam,

      właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w pierwszej instancji, orzekający kary podlegające łączeniu.

      Pozdrawiam

 60. Witam ja mam takie pytanie . W 2016 r. dostałem pismo z Sądu że będę mieć wokandę o wyrok łączny ponieważ zostałem skazany za 3 przestępstwa z podobnego art . 1)-6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem ART- 278 2)-7 miesięcy z 244 KK zawieszeniem i 3)-12 miesięcy z zawieszeniem ART 286 KK Te 3 wyroki były popełnione w 2013 r. Sad tak długo czekał z terminem posiedzenia że w 2017 2 w wyrokach mniejszych pokończyły mi się dozory , został ten 3)-12 miesięcy ale Sąd nie uchylił postanowienia tylko wydał wyrok 12 miesięcy bez warunkowego Sąd Apelacyjny zmienił ten wyrok w 06.2018 na karę 6 miesięcy . W czasie kiedy czekałem na termin posiedzenia popełniłem kolejne przestępstwo z tego samego artykułu 286 kk zostałem skazany w 2017 w październiku na 10 miesięcy bez warunkowego . Obecnie mam pracę złożyłem wniosek o odroczenie dostałem odmowę . Złożyłem nowy wniosek o wyrok łączny ponieważ na wokandzie o dozór elektroniczny podpowiedział mi tak Pan prokurator . Mam pytanie czy wyrok nowy łączny będzie mi wydawał Sąd w mojej miejscowości zameldowania czy ten który wydał mi nowy łączny ponieważ ten łączny jest ostatnim skazującym wyrokiem . Wyrok łączny wydaje Sąd I instancji czyli napewno nie będzie to Apelacyjny a karę 10 miesięcy dostałem w 2017 przez Sąd okręgowy w mojej miejscowości a 6 miesięcy w 2018 w innej . Więc na co mogę liczyć i który Sąd będzie mnie orzekać z góry dziękuję za odpowiedź . Pozdrawiam Artur

  1. Witam,
   właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w pierwszej instancji, orzekający kary podlegające łączeniu.
   Pozdrawiam

 61. Moj chlopak dostal 7 miesiecy i 9 miesiecy sa to dwa wyroki 27 wrzesnia ma sprawe o laczny wyrok z pelna absorpcja na co moze liczyc. odsiaduje od maja juz wyrok

  1. Witam, ramy kary łącznej zostały omówione we wpisie. Na jaką realną karę łączną może liczyć Partner? Odpowiedź wymagałaby przeanalizowania szczegółów sprawy – o nie może nastąpić w konwencji wymiany komentarzy. Pozdrawiam

 62. Witam pana mam prośbę czy jeżeli mój syn ma wyrok 3,2 miesiące odsiedział 8 miesięcy czy jest szansa na wcześniejsze zwolnienie przerwa w karze nie powiodła się proszę o poradę i dziękuje

    1. Obawiam się, że pozostaje wyłącznie wniosek o warunkowe przedterminowego zwolnienie od odbywania reszty kary pozbawienia wolności.

     1. Panie Mecenasie zapomniał Pan o możliwości wniesienia skargi nadzwyczajnej . Zawsze coś w tych skazaniach coś można znaleźć .
      Pozdrawiam

     2. Witam, oczywiście taka możliwość formalnie istnieje. Czy w tej konkretnej sprawie są przesłanki? Bez analizy dokumentów nie jestem w stanie odpowiedzieć. Pozdrawiam

 63. Witam Pana.
  chce skorzystać z usługi Pana kancelarii sporządzenia wniosku apelacyjnego a może kasacyjnego zobaczymy bo możliwości jakie dostrzegam po Pana artykule jest wiele
  Poczytałam dużo… Myślę ze wiem co jest istotne do wykazania aby wyciągnąć mojego narzeczonego z więzienia ale wiem także na pewno ze nie wiem wszystkiego dlatego liczę na Pana usługi.

 64. Przepraszam mam pytanie moja siostra czeka na wyrok łączny wotum mamencie odsiaduje już zasadzone wyroki nasza Pani mecenas mówi ze to co teraz siostra odsiaduje nie wliczy się jej do wyroku łącznego i ze po łącznym będzie musiała odsiedzieć od niwa to co zostanie zasadzone i chcialamz zapytać czy to prawda czyny były dokonane w 2016 roku

  1. Witam, jeżeli posiadacie Państwo Panią Mecenas, to nie mogę włączać się do sprawy – także w ramach forum. W przypadku woli wyjaśnienia zagadnienia, należy poinformować Panią Mecenas, że prowadzi się rozmowę z innym pełnomocnikiem. W takiej sytuacji Kancelaria Adwokacka może przyjąć zlecenie.
   wyrazy szacunku

 65. Dzień dobry. Piszę do Pana po raz drugi. Moje pytanie dotyczyło łączenia wyroków a mianowicie czy ZK w trybie koniecznym o to się ubiega. Dostałam odpowiedź, że może tak być ale nie musi. Mój mąż ma wyrok prawomocny do listopada 2019r. który na dany czas odsiaduje. Toczy się jeszcze jedna nowa sprawa w której mąż liczy na nadzwyczajne złagodzenie kary. Czy przy nadzwyczajnym złagodzeniu kary połączenie wyroków też będzie obowiązywało? Jeżeli tak to czy może mąż wystąpić do sądu z prośbą o nie łączenie wyroków? Czy taka prośba ma szansę na uwzględnienie?
  Dziękuję.

  1. Witam, ma znaczenie według jakich przepis łącznie / niełączenie miałoby nastąpić – daty popełnienia czynów, wydawanie wyroków, odbycie kar, w całości / w części.
   Co do szczegółów kontakt poza forum. Pozdrawiam

 66. Witam.
  Czy podlegają mi łączeniu następujące wyroki?:
  1- Z 2015 r tj 1 rok pozbawienia wolności warunkowo zawieszony na okres 5 lat.
  2-Z 2018 r tj 5 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, nadmieniam iż nie odbywam jeszcze w/w kary ani również nie została mi jeszcze odwieszona kara 1 roku.

  Pozdrawiam serdecznie

 67. Dzień dobry narzeczony ma dwa wyroki które sąd zamienił na prace społeczne. Ale ich nie odrobił.obecnie jest w ZK. Czy przysługuje mu łączenie kart? Jeden wyrok ma rok a drugi 10 miesięcy.

 68. Witam Pana Mecenasa,
  chciałabym prosić o pomoc i udzielenie odpowiedzi na moje pytanie. Syn miał wyrok łączny w 2018 roku, w którym połączonych było kilka wyroków z art. 286. Jeden z łączonych wyroków był w zw. z art. 65 par.1kk. Chodzi mi o warunkowe przedterminowe zwolnienie, ponieważ z tym art. syn może starać się dopiero po wykonaniu 3/4 kary. W wydanym wyroku łącznym nie ma zapisanego tego artykułu (wyrok I instancji utrzymany w II inst.). Jednak z tego co syn się dowiedział w ZK jego data w systemie o warunkowe zwolnienie jest po 3/4 kary. Czy jeżeli ten wyrok łączny nie zawiera tego art.65, to ta data powinna być po 1/2 kary? Czy służba więzienna określając tą datę po 3/4 kary mogła się pomylić, sugerując się tym pojedynczym wyrokiem, który już był wcześniej w systemie do wykonania, a później połączony? Czy jest taka możliwość, że sąd może, ale nie musi, ( tak jak tu się stało) zastosować ten art.65 i nie uwzględnić go w wyroku łącznym. Czy coś można z tym zrobić, żeby syn mógł mieć możliwość wyjść wcześniej np. odwołać do sądu penitencjarnego o wyjaśnienie tego? Obawiam się sąd może wytłumaczyć się omyłką pisarską. Dziękuję za odpowiedź
  Pozdrawiam

 69. Witam na dniach zaczne odbywac wyrok 6 miesiecy pozbawienia wolnosci w systemie dozoru elektronicznego. 2 dni temu uprawomocil mi sie kolejny wyrok roku pozbawienia wolnosci.Czy formalnie jest mozliwe odroczenie tego drugiego wyroku? Moja narzeczona jest w ciazy i potrzebuje opieki zreszta nie chodzi mi o argumenty tylko czy formalnie tak sie da?

 70. Witam mój brat odsiaduje kare 15 lat pozbawienia wolności , po odsiedzianych 8 latach , odwiesili mu 1 rok wiec łączna kara to 16 lat złożył pismo o połączenie kar ale się nie udało czy można próbować znowu .

  1. Witam, czy złożono apelację od wyroku odmownego? wyrazy szacunku – Paweł Wróblewski Adwokat Gorzów Wielkopolski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.